Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2018005
Administrativ enhet 3020
Planident 2018005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 3987
Plannavn Mellomåsen parsell av gnr/bnr 39/14
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.10.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2018005
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 11.04.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 18.06.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 26.06.2019 / 23.08.2019
2. gangs behandling 08.10.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 14.10.2019
Kunngjøring av planvedtak 23.10.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2018005_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2018005_vedtak.pdf  
  Arealplankart 2018005_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2018005_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2018005_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018005_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Eiendom
Saksbehandler Jon Fjellstad
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
3908 MELLOMÅSEN, FELT B
B390800 MELLOMÅSEN, FELT B2 OG B3