Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201802
Administrativ enhet 3020
Planident 201802
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 2553
Saksnummerinformasjon 18/2553
Plannavn KVÆRNERVEIEN 10
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.10.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201802
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 28.09.2017
Kunngjøring av planarbeid 09.04.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 08.05.2018
1. gangs behandling 13.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 29.06.2018 / 31.08.2018
2. gangs behandling 24.10.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.10.2018
Kunngjøring av planvedtak 08.11.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201802_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 201802_vedtak.pdf  
  Arealplankart 201802_plankart.pdf  
  Bestemmelser 201802_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 201802_kunngjøring.pdf  
  Kart 201802_planavgrensing.pdf  
  Kunngjøring 201802_kunngjøring_2.pdf Ny kunngjøring om igangsetting 09.04.2018
  Kart 201802_planavgrensing_2.pdf Ny planavgrensning 09.04.2018
  Planbeskrivelse 201802_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201802_rosanalyse.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 201802_saksframlegg.pdf 1. gangs behandling PBU
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Kværnerveien 10 AS
Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS
Saksbehandler Kristine Sand
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
50 AREAL AV SANDER ØSTRE,"GRAVHAUGFELTET"
69 VARDÅSEN