Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3024_200701
Administrativ enhet 3024
Planident 200701
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2005 / 7138
Saksnummerinformasjon 2005007138
Plannavn KOMMUNEDELPLAN LYSAKER- OG SØRKEDALSVASSDRAGET
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.06.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 219
Opprinnelig planid 200701
Milepæl Dato
Høring planprogram til 08.06.2009
Vedtatt planprogram 21.04.2010
Kunngjøring av planarbeid 22.11.2006
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak 18.06.2014
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 200701.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2274957.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 2106702.pdf  
  Vedtak 2441641.pdf  
  Bestemmelser 2274960.pdf  
Andre dokumenter Planprogram 814254.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
05.09.2018 2015 / 77001 2015077001 Plangrense og innhold Innsigelse vedtatt av Kommunal og moderniserings departementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vedtak
Arealplankart
Diverse
  Vis i kart (+)
X: 6645032,89 Y: 591187,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
08.06.2020 2020 / 80234   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Fra bestemmelsenes § 7 og arealformål. Naturområde/Friluftsliv. Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642964,4 Y: 591701,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
15.06.2012 2005 / 7138 2005007138 Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Avgjort med forhandlinger   Innsigelse
 
X: Y: