Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3024_2010009
Administrativ enhet 3024
Planident 2010009
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2010 / 12582
Saksnummerinformasjon 2010012582
Plannavn FORNEBU - LYSAKER METROTRASÉ
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.06.2015
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 219
Opprinnelig planid 2010009
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.06.2010
Høring planprogram til 14.10.2010
Vedtatt planprogram 17.02.2011
Kunngjøring av planarbeid 08.09.2010
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 29.01.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 05.02.2015 / 23.03.2015
2. gangs behandling 04.06.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 07.04.2016
Endelig planvedtak 17.06.2015
Kunngjøring av planvedtak 27.06.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2010009a.pdf Delområde Lysaker stasjon, alternativ 2.
  Gjeldende bestemmelser 5316984_2010009.pdf Delområde Fornebu - Lysaker
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 2760838.pdf  
  Vedtak 2826894.pdf  
  Arealplankart 2760886.pdf Delområde Fornebu - Lysaker.
  Bestemmelser 2760909.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 3038283.pdf  
  Vedtak 3135767.pdf  
  Arealplankart 3038281.pdf Delområde Lysaker stasjon.
  Bestemmelser 3038275.pdf  
Andre dokumenter Planprogram 1153139.pdf  
  Kunngjøring 2822911.pdf  
  Illustrasjon 2761050.pdf  
  Diverse 2779843.pdf  
  Kunngjøring 3125258.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
29.07.2019 2019 / 11533   Plangrense og innhold Flytting av plangrense. Delegert myndighet Vedtak
Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 6642018,83 Y: 591171,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.03.2020 2018 / 28535   Plangrense og innhold   Kommunestyret Innstilling (saksfremlegg)
Innstilling (saksfremlegg) Del 2
Arealplankart Vertikalnivå 2.
Arealplankart Vertikalnivå 1.
  Vis i kart (+)
X: 6640563,14 Y: 590909,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.03.2020 2018 / 28535   Bestemmelsene   Kommunestyret Innstilling (saksfremlegg)
Innstilling (saksfremlegg) Del 2.
Bestemmelser
Bestemmelser Manus for bestemmelser.
 
X: Y:
03.02.2021 2019 / 20133   Plangrense og innhold Flytting av stasjon og tunnelløp Kommunestyret Vedtak
Arealplankart Vertikalnivå 2
Arealplankart Vertikalnivå 1
Bestemmelser
  Vis i kart (+)
X: 6641302,7 Y: 590963,43
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
29.10.2015 2015 / 229818 2015229818 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Bruksendring av lager i plan U2 til servicesenter   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641941,94 Y: 590954,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.02.2016 2015 / 140291 2015140291 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Inngrep innenfor sikringssonen rundt metrotunnel   Tilbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640946,75 Y: 591027,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.06.2017 2017 / 124899 2017124899 Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Byggegrense mot vei   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640585,55 Y: 590698,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.03.2018 2018 / 59430 2018059430 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Formål.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642934,58 Y: 591660,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2018 2018 / 21015 2018021015 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra reguleringsplan.   Delelinje Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640681,77 Y: 590902,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2019 2019 / 94305   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra formål.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6643034,92 Y: 591475,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2020 2020 / 35104   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Fra krav om detaljregulering og byggegrense. Varighet til 31.05.2020   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640584,29 Y: 590700
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.02.2021 2020 / 239083   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra formål.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642204,91 Y: 591049,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1961028 FORNEBU, Oslo Lufthavn
1982025 E18/SNARØYVEIENS NYE OG GML TRASE, omr. mellom
1998020 FORNEBU - FELT 3
1998035 NY SNARØYVEI, OKSENØYVEIEN - TERMINALBYGGET
1999003 FORNEBUVEIEN 42 - 50
1999012 FORNEBU, OMRÅDE 2, FORNEBU GÅRD, SAS-HOTELLET MM.
1999022 FORNEBU, OMRÅDE 5, HUNDSUND GRENDESENTER
2000007 NY SNARØYVEI DEL 2, TERMINALBYGGET - SPORTSPLASSEN
2003005 FORNEBU, FELLES GRØNTOMRÅDER OG INDRE RINGVEI MM
2003012 LYSAKER STASJON MED OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER
2003037 FORNEBUBANEN
2005026 FORNEBU, OMRÅDE 8.5, 8.6 OG 8.7
2005032 FORNEBU, OMRÅDE 1.2 OG 1.3, MED OMLAGT BANE
2006013 FORNEBU, OMRÅDE 5.2 - NORDRE DEL, HUNDSUND
2012002 FORNEBU - OMRÅDE 1.2 OG DELER AV OMRÅDE 1.3 - FORNEBUPORTEN
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
2020003 FORNEBU, DEL AV FELT S1.3_A (TAKSEBANEN)
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
2003047 FORNEBU, DEL AV 4.3 OG 4.4, FELT H
2005008 FORNEBU, DEL AV 4.3 OG 4.4, FELT F