Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3024_2014012
Administrativ enhet 3024
Planident 2014012
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 24074
Saksnummerinformasjon 2014024074
Plannavn E18- KORRIDOREN LYSAKER - RAMSTADSLETTA MED TVERRFORBINDELSEN GJØNNES - FORNEBU
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.09.2017
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Opprinnelig administrativenhet 219
Opprinnelig planid 2014012
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 01.11.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.06.2016
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 04.05.2017
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.05.2017
Kunngjøring av planvedtak 23.06.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 4720464_2014012.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 3551687.pdf  
  Vedtak 3769416.pdf  
  Bestemmelser 3600009.pdf  
  Arealplankart 3600283_1.pdf  
  Arealplankart 3600283_2.pdf  
  Arealplankart 3600283_3.pdf  
  Arealplankart 3600283_4.pdf  
  Arealplankart 3600283_5.pdf  
  Arealplankart 3600283_6.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 3551777.pdf  
  Vedtak 3719438.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 3629668.pdf  
  Illustrasjon 3197827.pdf  
  Illustrasjon 3537667.pdf  
  Illustrasjon 3198000.pdf Visuell presentasjon - deloråde Strand øst med vestre lenke.
  Illustrasjon 3198011.pdf Visuelle presentasjon - delområde Strand vest.
  Illustrasjon 3198043.pdf Visuell presentasjon - delområde Høvik.
  Illustrasjon 3198091.pdf Visuell presentasjon - delområde Ramstadsletta.
  Illustrasjon 3197924.pdf Visuell presentasjon - delområde Lysaker.
  Illustrasjon 3198114.pdf Visuell presentasjon - delområde Gjønnes.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
25.09.2017 2017 / 165183 2017165183 Plangrense og innhold Justering av plangrense og formålsgrense. Delegert myndighet Vedtak
Arealplankart
 
X: Y:
01.03.2018 2018 / 41784 2018041784 Plangrense og innhold Bredere avkjørsel. Delegert myndighet Vedtak
Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 6642373,94 Y: 590568,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2019 2018 / 21133   Plangrense og innhold Endret plangrense, formålsgrense og bevaringsgrense. Kommunestyret Vedtak
Arealplankart
Arealplankart Vertikalnivå 1.
Arealplankart Vertikalnivå 2.
Arealplankart Vertikalnivå 3.
  Vis i kart (+)
X: 6642517,33 Y: 590720,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2019 2018 / 21133   Bestemmelsene   Kommunestyret Vedtak
Diverse Manus for endringer i bestemmelsene.
Bestemmelser Bestemmelser ihht. vedtak 19.06.2019
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
20.11.2017 2017 / 205071 2017205071 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Plassering av forbindelse under bakkenpå formål annen veggrunn tekniske anlegg   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642399,26 Y: 590699,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.04.2019 2019 / 73426 2019073426 Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Fra formål rigg- og anleggsområde.   Tilbygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642998,59 Y: 588251,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.10.2019 2019 / 222804   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Fra formål og bestemmelseområde. Formål kjøreveg og bestemmelseområde for rigg- og anleggsformål. Veg, parkering etc. Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641848,91 Y: 590619,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.10.2020 2020 / 231656   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Fra bestemmelsenes § 3-7.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641198,78 Y: 587862,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.01.2021 2021 / 14357   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Byggegrense mot vei. Gjelder frem til anleggsarbeidene på Ramstadsletta er avsluttet.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641192,76 Y: 588161,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.03.2021 2021 / 38116   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Fra bestemmelsenes § 3.7.   Veg, parkering etc. Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641180,52 Y: 587815,22
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.03.2021 2021 / 40151   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra plan.   Veg, parkering etc. Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641179,62 Y: 587784,43
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.05.2021 2021 / 95457   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Fra bestemmelsenes § 3.7 og byggegrense langs vei.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641104,62 Y: 587698,04
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.06.2021 2021 / 119302   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra reguleringsplan.   Veg, parkering etc. Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641705,21 Y: 589403,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.07.2021 2021 / 134539   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Fra bestemmelsenes § 3.7.   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642131,45 Y: 590196,79
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.08.2021 2021 / 122218   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra reguleringsplan felt SVG.   Veg, parkering etc. Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641754,13 Y: 589293,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.08.2021 2021 / 138332   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra reguleringsplan felt 0_G3.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641802 Y: 589632,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.08.2021 2021 / 156095   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra formål. Annen veggrunn - grøntareal. Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6642051,28 Y: 590130,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.08.2021 2021 / 126324   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fra arealformål.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641742,42 Y: 589384,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.09.2021 2021 / 159819   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Fra reguleringsplan.   Andre avgjørelser Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641929,45 Y: 589936,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.09.2021 2021 / 182208   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Fra arealformål Annen veggrunn - grøntareal (SVG), Kjøreveg (SKV) og annen vegrunn - tekniske anlegg (SVT). Fram til SVV finner det nødvendig å ta eiendommen i bruk og ikke lenger enn t.o.m 2025.   Konstruksjon Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6640879,61 Y: 587272,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2021 2021 / 154924   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Fra reguleringsplan.   Andre avgjørelser Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641787,09 Y: 589464,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2021 2021 / 157659   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Fra bestemmelsenes § 3.1 og byggegrense.   Nybygg Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6641799,76 Y: 589270,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
23.11.2016 2017 / 36370 2017036370 Nabokommunen Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Trukket/Uaktuell   Innsigelse
Vedtak
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1923021 HØVIK GÅRD
1936062 FORNEBO
1939087 GJØNNES, mellom Gjønnesv/Bærumsv/Høvikv.
1945036 DRAMMENSVEIEN, Sandvika - Lysaker
1947116 RAMSTAD
1948114 KVELDSROVEIEN
1950086 RAMSTAD, ALABAMA
1951211 FORNEBU, SAS byggelag
1953151 HOLTET, ØSTRE DEL
1958210 GJØNNES, mellom Bærumsv. og Høvikv.
1959301 GML DRAMMENSV. til EILIF DUES VEI, gangvei
1960384 DRAMMENSVEIEN m/sidev.fra Bjerkeall.til Blommeh.v.
1961028 FORNEBU, Oslo Lufthavn
1962109 DRAMMENSVEIEN, fra Høvik til Holtet
1963031 STABEKK, mellom Strandkrysset/Lorangeovergangen
1968082 LYSAKERKRYSSET m/omgivelser
1974003 HØVIK SENTRUM
1974109 PROF KOHTS VEI v/VOLLSVEIEN/SOLLIVEIEN
1976013 RAMSTADSLETTA (10/334)
1981011 HOLTET, reg.endr.
1982003 OMRÅDET MELLOM DRAMMENSVEIEN OG FR. NANSENSVEI
1982021 MICHELETSVEI X HOLTET
1982025 E18/SNARØYVEIENS NYE OG GML TRASE, omr. mellom
1984012 TRANSPORTSENTRALEN (DRAMMENSVEIEN 339)
1984014 LUFTFARTSVERKET (LYSAKER/SNARØYA MENIGHET)
1986019 GRANFOSSLINJEN
1987001 NY HØVIKVEI mellom Kolsåsbanen/Ballerud/Bærumsv.
1987007 LYSAKER SENTRUM
1988007 ALEXANDRA 41/247
1988010 BÆRUMSVEIEN fra Løkebergv. til Gjønnes
1988015 BLOMMENHOLMKRYSSET, Sandviksv.X Stasjonsv.
1988018 KVELDSRO TERRASSE
1988035 FORNEBUVEIEN 7a, 7b, 9, 11 OG 13
1989013 LYSAKER SENTRUM SO2
1991006 STRAND, bensinstasjon, Shell,
1995020 PROF. KOHTS VEI, PH. PEDERSENS VEI - SOLLISVINGEN
1996032 TJERNSMYROMRÅDET
1996033 FAGERHØY TERRASSE / FAGERHØYVEIEN
1997009 SANDVIKSVEIEN, BLOMMENHOLM - HØVIK
1998023 OMR. M. BÆRUMSV., HASLUM IDRETTSH. OG NY HØVIKVEI
2000025 GJØNNESGRYTA
2001011 ARNSTEIN ARNEBERGS VEI 28
2001046 HØVIKVEIEN 92, GNR 18 BNR 183
2002032 MAGNUS POULSSONS VEI MED OMGIVELSER,
2003012 LYSAKER STASJON MED OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER
2005015 SANDVIKSVEIEN, FRA NR 46 TIL RUNDKJ. HØVIKSVINGEN
2005032 FORNEBU, OMRÅDE 1.2 OG 1.3, MED OMLAGT BANE
2007018 NY HØVIK STASJON AVKJØRINGSRAMPE E18
2008003 KOLSÅSBANEN, GJØNNES STASJON
2012002 FORNEBU - OMRÅDE 1.2 OG DELER AV OMRÅDE 1.3 - FORNEBUPORTEN
2012020 PROFESSOR KOHTS VEI MELLOM MARKALLÉEN OG GAMLE DRAMMENSVEI
2015003 FORNEBUPORTEN - FELT B2
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
2017003 SANDVIKSVEIEN 73 OG 75
2019017 DUMPA - OKSENØYVEIEN 16 M.FL.
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1923452 HØVIK GÅRD. Parsell 50 - 60
1958082 DRAMMENSVEIEN, fotgjengerunderg. v/Oksenøyv.