Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3029_33-3-16
Administrativ enhet 3029
Planident 33-3-16
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Lovreferanse beskrivelse § 28-1 nr. 1 jf. § 27-2 nr. 1
Saksår / sekvensnummer 2005 / 5193
Saksnummerinformasjon 5193/05
Plannavn Skårersletta
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.02.2008
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 230
Opprinnelig planid 33-3-16
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 15.11.2005
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 18.12.2006
Offentlig ettersyn - fra / til 15.01.2007 / 12.02.2007
2. gangs behandling 20.08.2007
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 17.12.2007
Endelig planvedtak 06.02.2008
Kunngjøring av planvedtak 12.02.2008
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 33-3-16_Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 33-3-16_Plankart.pdf Kommunestyret.
  Bestemmelser 33-3-16_Planbestemmelser.pdf Kommunestyret.
  Innstilling (saksfremlegg) 33-3-16_Saksframlegg.pdf Kommunestyret.
  Vedtak 33-3-16_Vedtak.pdf Kommunestyret.
  Kunngjøring 33-3-16_Kunngjøring.pdf Vedtaksbrev. Datert 12.2.2008.
Andre dokumenter Diverse Illustrasjoner.pdf  
  Diverse ROS-analyse.pdf  
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.03.2008 2005 / 5193 5193/05   28.01.2009   Fylkesmannen Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6644049,56 Y: 609288,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
32-15-04 Skårer Vest - delområde 5
32-4-08 Området mellom Rolvsrud idrettsplass og Skårerveien
32-7-01 Rolvsrud idrettsplass
32-7-05 Skårer Vest
33-16-01 Skårersletta 50
33-2-01 Området mellom Skårerveien og Løkenåsveien nord for Skaarer gård
33-3-02 Endret plan for Skårersletta
33-4-04 Del av Skåreråsen
33-5-03 Lørenskog nye sentrum
33-5-04 Solheim senter
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
013 Lørenskog sentrum vest