Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3029_42-7-04
Administrativ enhet 3029
Planident 42-7-04
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 1996 / 6170
Saksnummerinformasjon 96/6170
Plannavn Benterud II
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.12.1996
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 230
Opprinnelig planid 42-7-04
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling 19.08.1996
Offentlig ettersyn - fra / til 30.08.1996 / 30.09.1996
2. gangs behandling 28.10.1996
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 11.12.1996
Kunngjøring av planvedtak 20.12.1996
Behandling formannskap  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 42-7-04_regbest.pdf Vedtatte bestemmelser med påtegning om vedtaket og endring ved kommuneplanen.
Vedtaksdokumenter Arealplankart 42-7-04_Regplan-org.pdf Opprinnelig vedtatt plan med påtegning om vedtaket og notert saksbehandling og kunngjøring.
  Bestemmelser 42-7-04_Regbest-org.pdf Opprinnelig vedtatte bestemmelser med påtegning om vedtaket.
  Vedtak KS-sak-91-96_Vedtak.pdf Utskrift av møtebok med endelig planvedtak.
  Innstilling (saksfremlegg) KS-sak-91-96_Saksutredning.pdf Saksforberedelse til kommunestyret.
  Kunngjøring 42-7-04_Kunngjøring.pdf Kunngjøring om planvedtak.
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
40-3-01 Utbedring av- og gang-/sykkelvei langs Røykåsveien og Gamleveien fra Visperudkrysset til Skårerveien
42-3-11 Nordliveien etappe III
42-4-12 Berger
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
017 Masserud gård
022 Skårer syd
42-3-13 Ved Benterud - fortau langs Gamleveien
Planen blir utfylt av
Planid Plannavn
42-17-01 Benterud II