Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3037_02390402
Administrativ enhet 3037
Planident 02390402
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2004 / 536
Saksnummerinformasjon 2004/536
Plannavn Hurdalsjøen Økologiske Landsby - Gjøding
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.06.2006
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 239
Opprinnelig planid 02390402
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 02390402.pdf  
  Arealplankart regplan-nov-06-3000.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
12.01.2010 2010 / 136 2010/0136 Plangrense og innhold   Planutvalget  
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
29.11.2022 2021 / 1232 PNU 22/62 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Gang- og sykkelveg endret vegbredde og endret trase LNF-formål i reguleringsplan Vesentlige terrenginngrep     Vis i kart (+)
X: 6699268 Y: 613146
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.05.2023 2022 / 385 PNUD 23/41 Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Dispensasjonfor endret vegbredde for gang og sykkelsti LNF-område og SFE jord og skogbruk Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.     Vis i kart (+)
X: 6699481 Y: 613159
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
02399801 Gjøding