Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3412_161
Administrativ enhet 3412
Planident 161
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 1639
Plannavn Detaljreguleringsplan for Heggedal
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Kunngjøring Varselbrev om oppstart av planarbeid for Heggedal i Løten kommune 13022020.pdf  
  Kart PLANKART.pdf  
  Bestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-ANALYSE.pdf  
  Planbeskrivelse PLANBESKRIVELSE.pdf  
  Diverse OMRÅDEANALYSE.pdf