Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3412_164
Administrativ enhet 3412
Planident 164
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 1313
Plannavn Detaljreguleringsplan for Kiwi Torget
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Illustrasjon ILLUSTRASJONSPLAN 1.pdf  
  Kart PLANKART.pdf  
  Illustrasjon ILLUSTRASJONSPLAN 2.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-ANALYSE.pdf  
  Bestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER.pdf  
  Planbeskrivelse PLANBESKRIVELSE.pdf