Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3413_321
Administrativ enhet 3413
Planident 321
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 2085
Saksnummerinformasjon 201700285
Plannavn Nordahlvegen 36
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.04.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 417
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 26.04.2017
Kunngjøring av planarbeid 15.06.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.08.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 05.09.2019 / 21.10.2019
2. gangs behandling 25.02.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 01.04.2020
Kunngjøring av planvedtak