Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3424_201901
Administrativ enhet 3424
Planident 201901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 1203
Plannavn Rv. 3 Kiva og Tingstadbekken bruer
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 08.07.2019
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 14.02.2020 / 27.03.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ole Fossum
Saksbehandler Erin Sandberg