Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3424_201901
Administrativ enhet 3424
Planident 201901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 1203
Plannavn Rv. 3 Kiva og Tingstadbekken bruer
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.05.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 08.07.2019
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 14.02.2020 / 27.03.2020
2. gangs behandling 14.05.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.05.2020
Kunngjøring av planvedtak 05.06.2020
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ole Fossum
Saksbehandler Erin Sandberg
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
R56 Rv. 3 Hanestad vegkryss