Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3430_KP09
Administrativ enhet 3430
Planident KP09
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.11.2008
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 441
Opprinnelig planid KP09
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 15.03.2006
Offentlig ettersyn - fra / til 15.03.2006 / 01.06.2006
Endelig planvedtak 27.11.2008
Kunngjøring av planvedtak 27.11.2008
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart kommuneplan_Os.pdf  
  Vedtak Saksframlegg_endelig vedtak.pdf  
  Bestemmelser Bestemmelser og retningslinjer.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Os kommune
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
14.04.2011 2010 / 1053 10/1053 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan dispensasjon til anleggelse av parkeringsplass i forbindelse med kapell lnf-n Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.    
X: Y:
02.08.2012 2012 / 4 11/1216 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av eiendom 97/8 i landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) til selvstendig bruksenhet for Landbruk/fiske. Arealet er for lite til å benyttes som ny driftsenhet til landbruksformål. Fradelingen er i strid med LNF- formålet i kommuneplan. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6924871 Y: 624539
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.08.2012 2012 / 21 12/61 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av eiendommene 98/11 (utenom 2 daa seterbebyggelse), 98/12 og 101/15. Etter Landbruk/Fiske i arealpanen. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6928340 Y: 624564
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2012 2011 / 6 10/1169 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av gårdstun gnr. 135 bnr. 15. til boligformål. fradeling av parsell til boligformål i Landbruks-, natur og friluftsområde. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6931991 Y: 611515
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2012 2011 / 16 10/869 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling av gnr 97 bnr. 9 til boligformål. Etter LNF-N Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6926015 Y: 623899
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2012 2011 / 39 10/749 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Oppseting av nytt seterhus LNF-N område Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6939948 Y: 612038
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2012 2011 / 43 10/682 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Oppseting av jakt og skogsbu i hummeldalen gnr. 114 bnr. 53. etter landbruks., natur og friluftsområde. Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6924215 Y: 612092
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2012 2011 / 48 11/387 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan fradeling av 2000 m2 stor parsell til fritidsformål fra gnr 11 bnr 3. I fra LNF-område Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6928812 Y: 617578
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2012 2011 / 81 11/528 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av 8000 m2 stor teig til fritidsboligformål. etter landbruks,- natur og friluftsområde. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6936472 Y: 606763
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.08.2012 2010 / 28 09/893 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Deling av parsell til boligformål. LNF- N Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6925523 Y: 623701
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.09.2012 2012 / 74 12/297 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Utskille to hyttetomter fra bruket Midtdal-søndre gnr. 87 bnr. 3. Fra punkt 5.1 i kommuneplanen. Fradeling av tomter til oppføring av hytter er ikke tillatt innen en sone på 100 m fra strandlinjen langs vassdrag. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6908049 Y: 642634
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.12.2012 2012 / 90 12/297 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Utskilling av to hyttetomter fra gnr. 87 bnr. 3 Fra kommuneplanen og naturmangfoldloven § 8-12 lokalisering skal unngå eller begrense skader på naturmangfoldet. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6908086 Y: 642770
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.01.2015 2015 / 3 14/862 Avslått Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av tre hyttetomter i LNF område og formålsendring fra LNF til fritidsformål. Kommuneplanens arealdel og plan og bygningslovens § 19-2. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6915601,2 Y: 633967,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2015 2015 / 10 14/770 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av inntil 500 m2 tilleggsareal til boligeiendom gnr. 82 bnr. 73. plan og bygningsloven § 19-2 og kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.1 og 1.8.2. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6913670,7 Y: 633434,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.03.2015 2015 / 11 14/771 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling av tilleggsareal fra gnr. 92 bnr. 1 til fritidseiendom gnr 92 bnr. 39. Plan og bygningsloven § 19-2 og kommuneplanens bestemmelser for Os pkt. 1.1 og 1.8.2. Vilkår at gnr. 92 bnr. 39 og tillegget samenføyes til ett gnr/bnr. Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6913672,1 Y: 633455,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84