Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3817_09362018
Administrativ enhet 3817
Planident 09362018
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 652
Plannavn Gvarvgata 100
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.06.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 822
Opprinnelig planid 09362018
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 21.11.2018
Kunngjøring av planarbeid 09.01.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 20.01.2020
1. gangs behandling 28.01.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 13.02.2020 / 27.03.2020
2. gangs behandling 16.06.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.06.2020
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Øyvind Dag Dahle
Forslagsstiller Svein Tore Bakaas
Utarbeidet av Rachel Dix