Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3817_10082011
Administrativ enhet 3817
Planident 10082011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering for deler av reguleringsplan for Brenna/Storkaas
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.02.2012
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 822
Opprinnelig planid 10082011
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser bestem_planid10082011_10132016_22052017.pdf Justert i forbindelse med vedtak av planid 10132016
Vedtaksdokumenter Vedtak KS_sak_004_12.pdf  
  Bestemmelser bestem_Brenna_13012012.pdf  
  Planbeskrivelse beskiv_Brenna_13012012.pdf  
  Arealplankart 01 regplan A1 300512.pdf  
Andre dokumenter Rapport Grunnundersokelser_MC_02022919.pdf Grunnundersøkelse
  Rapport Notat G2.pdf Notat G2
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
27.02.2012 3 / 12   Plangrense og innhold Endring av trase for vegen V1 Planutvalget Vedtak
Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 6585278 Y: 507525
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
27.10.2020 2020 / 5090 PTN-sak 138/20 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan Avslag på søknad om dispensasjon frå krav om reguleringsplam mm.   Nybygg Vedtak Avslag på søknad om dispensasjon.
  Vis i kart (+)
X: 6585364,81 Y: 507375,42
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
10052003 Brenna Industriområde
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
10122016 Endring delområde C1 - felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad kommuner
10142018 Rv. 36 Gvarv - Mannebru, G/S-veg