Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3821_2018001
Administrativ enhet 3821
Planident 2018001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 665
Saksnummerinformasjon ephorte
Plannavn Kommuneplanen for Kviteseid 2019-2030
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 03.10.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 829
Opprinnelig planid 2018001
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 27.04.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 14.09.2017
Frist innspill 15.06.2017
1. gangs behandling 15.11.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 30.11.2018 / 15.01.2019
Endelig planvedtak 13.06.2019
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommuneplan_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommuneplan_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 026/19 den 13.06.2019
  Vedtak Kommuneplan_nytt_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 052/19 den 03.10.2019
Andre dokumenter Planbeskrivelse Kommuneplan_planomtale.pdf Planomtale
  Rapport Kommuneplan_ROSanalyse.pdf ROS-analyse
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_ved_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_for_hyttebygging.pdf Retningsliner for hyttebygging
  Diverse Kommuneplanen_retningsliner_for_bruksendring_frå_fritidsbustad_til_heilårsbustad.pdf Retningsliner for bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad
  Rapport Kommuneplan_FAUNrapport_27_2017.pdf FAUN-rapport 27-2017
  Rapport Kommuneplan_FAUNrapport_20_2018.pdf FAUN-rapport 20-2018
  Diverse Kommuneplan_landbruksfagleg_uttale.pdf Landbruksfagleg uttale
  Diverse Kommuneplan_uttale_ungdomsrådet_v_BRP.pdf Uttale frå undomsrådet v/ BRP
  Kart Kommuneplan_temakart_flaum.pdf Temakart flaum
  Kart Kommuneplan_temakart_jord_flaumskred.pdf Temakart jord- og flaumskred
  Kart Kommuneplan_temakart_snøskred.pdf Temakart til kommuneplanen
  Arealplankart Kommuneplanen_arealplankart_egna_for_detaljzoom.pdf Kommuneplankart for detaljert visning
  Arealplankart Kommuneplanen_arealplankart_egna_for_oversiktsvisning.pdf Kommuneplankart egna for oversiktsvisning