Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3822_2014001
Administrativ enhet 3822
Planident 2014001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 342
Plannavn Nissedal kommuneplan 2014-2025
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.05.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2014001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommuneplan_arealdalen_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommuneplan_arealdelen_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 030/14 den 28.05.2014
Andre dokumenter Arealplankart Kommuneplan_arealdelen_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Kommuneplan_arealdelen_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplan_arealdelen_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda og retningsliner for hyttebygging
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Sveinung Seljås