Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3822_2014002
Administrativ enhet 3822
Planident 2014002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 344
Plannavn Kommunedelplan Kyrkjebygdheia 2017-2028
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.02.2017
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2014002
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommunedelplan_Kyrkjebygdheia_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommunedelplan_Kyrkjebygdheia_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 010/17 den 16.02.2017
Andre dokumenter Arealplankart Kommunedelplan_Kyrkjebygdheia_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Kommunedelplan_Kyrkjebygdheia_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan_Kyrkjebygdheia_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Rapport Kommunedelplan_Kyrkjebygdheia_biologisk_mangfald.pdf Biologisk mangfald-rapport
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda og retningsliner for hyttebygging