Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2014003
Administrativ enhet 3822
Planident 2014003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 343
Plannavn Kommunedelplan Kyrkjebygda 2014-2025
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.06.2014
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2014003
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 20.06.2013
Frist innspill  
1. gangs behandling 14.11.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 03.02.2014 / 01.04.2014
Endelig planvedtak 28.05.2014
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommunedelplan_Kyrkjebygda_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommunedelplan_Kyrkjebygda_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 038/14 den 19.06.2014
Andre dokumenter Arealplankart Kommunedelplan_Kyrkjebygda_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Kommunedelplan_Kyrkjebygda_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan_Kyrkjebygda_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda og retningsliner for hyttebygging