Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 3822_2014004
Administrativ enhet 3822
Planident 2014004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 346
Plannavn Kommunedelplan Gautefallheia 2014-2025
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.05.2014
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2014004
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommunedelplan_Gautefallheia_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommunedelplan_Gautefallheia_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 32/14 den 28.05.2014
Andre dokumenter Arealplankart Kommunedelplan_Gautefallheia_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Kommunedelplan_Gautefallheia_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan_Gautefallheia_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda og retningsliner for hyttebygging
Planen overstyrer
Planid Plannavn
1996001 Rosstjønn vest felt D og G(sør) og I
1998004 Rosstjønn vest felt E
1999003 Rosstjønn vest felt A
2002001 Rosstjønn vest felt F og G