Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2014005
Administrativ enhet 3822
Planident 2014005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 345
Plannavn Kommunedelplan Treungen 2014-2025
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 05.03.2015
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2014005
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 20.06.2013
Frist innspill  
1. gangs behandling 14.11.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 03.02.2014 / 01.04.2014
Endelig planvedtak 05.03.2015
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommunedelplan_Treungen_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommunedelplan_Treungen_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 010/15 den 05.03.2015
Andre dokumenter Arealplankart Kommunedelplan_Treungen_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Kommunedelplan_Treungen_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan_Treungen_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda og retningsliner for hyttebygging
Planen overstyrer
Planid Plannavn
1980002 Kåsa-Solli
1981001 Treungen sentrum
1983001 Sundsmoen industriområde