Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3822_2014006
Administrativ enhet 3822
Planident 2014006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 347
Plannavn Kommunedelplan Felle 2014-2025
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.06.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 830
Opprinnelig planid 2014006
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 20.06.2013
Frist innspill  
1. gangs behandling 14.11.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 03.02.2014 / 01.04.2014
Endelig planvedtak 19.06.2014
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Kommunedelplan_Felle_føresegner.pdf Føresegner
Vedtaksdokumenter Vedtak Kommunedelplan_Felle_vedtak.pdf Vedtak i kommunestyresak 39/14 den 19.06.2014
Andre dokumenter Arealplankart Kommunedelplan_Felle_plankart.pdf Arealplankart
  Planbeskrivelse Kommunedelplan_Felle_planomtale.pdf Planomtale
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan_Felle_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Diverse Kommuneplan_retningsliner_dispensasjon.pdf Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda og retningsliner for hyttebygging
Planen overstyrer
Planid Plannavn
1999002 Sandtjønnlia
2004005 Kyrtjønn