Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3825_20170001
Administrativ enhet 3825
Planident 20170001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 162
Saksnummerinformasjon saksarkiv
Plannavn Kyrkjevegen Øyfjell Bustadfelt
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 08.03.2018
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 834
Opprinnelig planid 20170001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 18.01.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 01.06.2017
1. gangs behandling 21.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 07.07.2017 / 01.09.2017
2. gangs behandling 13.12.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 07.07.2017 / 01.09.2017
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 08.03.2018
Kunngjøring av planvedtak 19.04.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20170001 Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 20170001 Plankart.pdf  
  Vedtak 20170001 Kommunestyrevedtak.pdf  
  SOSI-fil Plankart_Oyfjell_Focus.sos  
  Planbeskrivelse 20170001 Planomtale.pdf  
  SOSI-fil 20170001 Plankart, vertikalnivå 1.sos  
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
22.05.2018 17 / 162 saksarkiv   20.06.2018 Klaga teken til fylgje Planutvalget    
X: Y:
07.06.2018 17 / 162 saksarkiv   20.06.2018 Klaga vert teken til fykgje Planutvalget    
X: Y:
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
20180008 Gang. og sykkelveg Lidvegen - Øyfjell oppvekstsenter