Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3825_20180008
Administrativ enhet 3825
Planident 20180008
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 2731
Saksnummerinformasjon saksarkiv
Plannavn Gang. og sykkelveg Lidvegen - Øyfjell oppvekstsenter
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.11.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 30.10.2018
Kunngjøring av planarbeid 25.09.2018
Frist for uttalelse til planprogram 07.11.2018
Vedtatt planprogram 18.03.2020
Komplett planforslag mottatt 18.03.2020
1. gangs behandling 18.03.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 22.04.2020 / 03.06.2020
2. gangs behandling 11.11.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.11.2020
Kunngjøring av planvedtak 14.12.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser Øyfjellvegen 191120_VEDTATT.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart Øyfjellvegen 191120 Plankart Øyfjellvegen A1 M1000_rev.pdf Plankart
Andre dokumenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse Øyfjellvegen 191120_VEDTATT.pdf  
  Rapport 20180008 Rapport arkeologisk registrering 020120.PDF Rapport over arkeologisk registrering
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20180008 ROS analyse 020320.PDF  
  Diverse 20180008 Terengprofil 1.PDF Terrengprofil
  Diverse 20180008 Terrengprofil 2.PDF Terrengprofil
  Vedtak 20180008 Vedtak KS.docx  
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20170001 Kyrkjevegen Øyfjell Bustadfelt