Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1055
Administrativ enhet 4204
Planident 1055
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2011 / 1721
Saksnummerinformasjon 201101721
Plannavn Kommuneplan 2011 - 2022
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.06.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1055
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 20.06.2008
Frist for uttalelse til planprogram 20.09.2008
Vedtatt planprogram 03.12.2008
Offentlig ettersyn - fra / til 25.02.2011 / 08.04.2011
Endelig planvedtak 22.06.2011
Kunngjøring av planvedtak 14.10.2011
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser KpB1055E2.pdf Endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor)
Vedtaksdokumenter Arealplankart Kp1055_1.pdf Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Arealplankart Kp1055_2.pdf Faresone Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Arealplankart Kp1055_3.pdf Støysone Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Vedtak KpV1055.pdf  
  Vedtak KpV1055_1.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse_KP1055.pdf  
  Bestemmelser KpB1055.pdf  
Andre dokumenter Planprogram Kp1055Planprogram.pdf  
  Diverse Kp1055Meklingsprotokoll.pdf  
  Diverse Kp1055 Tolking_pkt4.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
22.06.2011 2011 / 1721 201101721 Kun innhold   Kommunestyret Diverse
  Vis i kart (+)
X: 6447057,04 Y: 440327,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.04.2013 2012 / 12253 201212253 Bestemmelsene   Formannskapet Bestemmelser
Vedtak
Diverse Mindre endring og korrekturfeil.
 
X: 0 Y: 0
21.09.2016 2014 / 6135 201406135 Bestemmelsene Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor) Kommunestyret Bestemmelser
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6441772,88 Y: 447983,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
26.01.2015 2014 / 9799 201409799-5 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fradeling av parsell fra boligeiendom.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6443907,43 Y: 439014,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.04.2015 2013 / 10763 201310763-14 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Bolig med sokkelleilighet i 3 etasjer. Dispansasjon for takvinkel, etasjeantall, utnyttelsesgrad, byggegrense og avstand.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6451301,94 Y: 443049,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.11.2015 2015 / 7818 201507818-5 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Ommfatter innvendig sanitæranlegg og utvendig VA-ledninger, samt pumpekum.   Bygningsteknisk installasjon     Vis i kart (+)
X: 6439088,82 Y: 440635,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.05.2016 2016 / 6524 201606524-2 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Riving av garasje.   Riving av tiltak     Vis i kart (+)
X: 6445166,6 Y: 442607,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.01.2017 2016 / 16391 201616391 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av takopplett til eksisterende våningshus mot sør. I tillegg søkes det om å bygge inn under tak-utstikk ved inngangsparti mot nord, på eksisterende bolig med bygningsnummer 168321791.   Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6452039,43 Y: 447313,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.07.2017 2017 / 3554 201703554-9 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Søknaden omfatter riving av eksisterende sjøbod og oppføring av båthus.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6450573,27 Y: 443843,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2021 2021 / 1112 BYGG-21/01112-20 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av våningshus og oppføring av nytt våningshus. Disp på vilkår fra §2 i gjeldende kommunedelplan vedrørende plankrav. Skilleveien 30 105/11   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6457324,5 Y: 450878,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.10.2021 2021 / 1575 BYGG-21/01575-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan dispensasjon og tillatelse i ett trinn til planering, asfaltering, støttemur og veranda/tilbygg. Disp på vikår fra kommuneplanens §2 vedrørende plankrav. Kuholmsveien 70 - 152/737   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6445458,4 Y: 442196
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.04.2022 2021 / 3746 BYGG-21/03746-14 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av tilbygg til bolig og bod. Disp fra § 1 i bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan vedrørende utnyttelsesgrad/direkteplassering. Tverrveien 9F - 13/786,   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6443407,33 Y: 437483
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.04.2022 2022 / 576 BYGG-22/00576-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving og oppføring ny bolig. Disp fra kommuneplanens arealdel § 2, plankravet. Hausbakken 61 - 29/13   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6453734,05 Y: 437488,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.12.2022 2022 / 3376 BYGG-22/03376-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av midlertidig lagerhall. Disp fra plankravet i kommuneplan for Kristiansand. Holskogveien 83, 1 2 / 1 1 2 3   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6440859,08 Y: 437265,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2023 2023 / 1720 BYGG-23/01720-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Nedlegging av VA -ledning. Disp på vilkår fra LNF formål i kommuneplanen og §1-8 i plan og bygningsloven vedr. bygging i 100- metersonen. Ålefjærveien 206, 118/55   Andre avgjørelser     Vis i kart (+)
X: 6452692,9 Y: 443785,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.11.2023 2023 / 2956 DELE-23/02956-3 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling.Disp fra forbudet mot tiltak innenfor 100- metersbeltet fra strandlinjen i pbl. § 1-8 andre ledd, plankravet ikommuneplan for Kristiansand § 2 og reguleringsformålene veg, gang-/sykkelveg, og annen veggrunn- grøntanlegg og friomr. Vesterv 25   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6444787,34 Y: 439701,16
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.11.2023 2023 / 3285 BYGG-23/03285-2 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av nettstasjon. Disp fra plan- og bygningsloven § 1-8. Skibbuveien - gnr 2 bnr 11   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6437902,92 Y: 442077,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.02.2024 2023 / 3428 DELE-23/03428-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fradeling av boligtomt. Disp fra plankravet i gjeldende kommuneplan, Østerøya 25 - GB. 1/261   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6437905,46 Y: 440958
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
06.11.2019 2006 / 1910 200601910     Flere klager ang. bl.a.: omfattende lanskapsmessige inngrep, byggegrense på 96/120 samt veirett og parkering, en rekke lovbrudd, strid med kommuneplan Manglende registrering    
X: 0 Y: 0
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
06.04.2011 2011 / 1721 201101721_261 Fylkeskommunene   Avgjort med forhandlinger i tillegg dok.nr 293 avgittdato 18.05.2011    
X: 0 Y: 0
04.04.2011 2011 / 1721 201101721_99 Fylkesmennene   Avgjort med forhandlinger      
X: 0 Y: 0
11.04.2011 2011 / 1721 201101721_260 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE)   Avgjort med forhandlinger      
X: 0 Y: 0
22.03.2011 2011 / 1721 201101721_34 Forsvarsbygg   Avgjort med forhandlinger      
X: 0 Y: 0
06.04.2011 2011 / 1721 201101721_177 Statens Vegvesen   Avgjort med forhandlinger i tillegg dok.nr 276 avgittdato 02.05.2011    
X: 0 Y: 0
12.04.2011 2011 / 1721 201101721_256 Kystverket   Avgjort med forhandlinger      
X: 0 Y: 0
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
853 SENTRALE DELER AV VÅGSBYGD