Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1087
Administrativ enhet 4204
Planident 1087
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2008 / 15203
Saksnummerinformasjon 200815203
Plannavn RV 456 KOLSDALEN-HANNEVIKDALEN
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.05.2009
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Klage med oppsettende virkning Ja
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1087
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 17.11.2008
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 06.03.2009 / 08.04.2009
2. gangs behandling 07.05.2009
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 13.05.2009
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak V1087.pdf  
  Arealplankart RP1087.pdf Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Bestemmelser RB1087.doc  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
05.11.2010 2010 / 9789 201009789-2 Plangrense og innhold Bedre fremføring av gang/sykkelvei Delegert myndighet Vedtak
Illustrasjon
  Vis i kart (+)
X: 6444470,88 Y: 438732,88
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.08.2011 0 / 0   Kun innhold Endr. i Felt F3, F4 og I4 etter avtale mellom Parkvesenet og Vegkontoret Delegert myndighet    
X: 0 Y: 0
02.02.2016 2014 / 12150 201412150-12 Plangrense og innhold Plankart- hele planen, bestemmelser og plangrense. Delegert myndighet Arealplankart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6444586,79 Y: 439174,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
20.10.2015 2015 / 3390 201503390-13 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av enebolig.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6444601,24 Y: 439167,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.04.2017 2016 / 11507 201611507-6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Søknaden omfatter oppføring av garasje.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6444381,56 Y: 438928,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.05.2020 2020 / 2682 202002682-8 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Tilbygg, fasadeendring og garasje. Disp fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad og begrensninger på garasje. Hannevik terrasse 71 - 15/334 og 15/353   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6444544,25 Y: 439147,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2021 2020 / 6200 BYGG-20/06200-14 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Sammenføying av boenheter, fra tre til to enheter. Disp fra reguleringsplanens bestemmelse § 2.1 vedrørende antall boenheter. Hannevik terrasse 59 - 15/27   Sammenføyning av bruksenheter i boliger     Vis i kart (+)
X: 6444643,03 Y: 439129,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.03.2022 2021 / 4041 BYGG-21/04041-10 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Bruksendring, endring av takform på garasje, oppføring av trapp fra veranda til plen, oppføring av terrasse som tilbygg til bolig samt sammenbygge bolighus og garasje. Disp fra § 2.1 vedrørende utnyttelsesgrad og takform på garasje. Heia 1 - 15/77   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6444555,43 Y: 438848,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.11.2022 2022 / 1627 BYGG-22/01627-7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Vesentlig terrenginngrep, påfylling og forstøtningsmur. Disp fra plankravet i kommunedelplanen til gjennomføringen. Hanneviktoppen 38 - 15/185   Vesentlige terrenginngrep     Vis i kart (+)
X: 6444656,49 Y: 438882,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
  0 / 0 200610197-61   03.01.2008   Fylkesmannen    
X: 0 Y: 0
Oppheving av plan
Opphevelsesdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Beskrivelse Dokumenter  
13.05.2009 0 / 0   Plan 483 - E18 vest, busslomme v/Kolsdalstjønn -godkjent 04.03.1987    
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
114 KOLSDALSKARET
168 HANNEVIKDALEN
355 Gamle Flekkerøyvei/Tinnheiveien
402 KOLSDALSTJØNNA INDUSTRIOMRÅDE
591 E18 KRYSS HELLEMYRBAKKEN
600 FALCONBRIDGE NIKKELVERK, SLAMDEPONI
67 MØLLEVANNSHEIA II
69 HANNEVIKA, VESTRE DEL
786 HANNEVIKBUKTA
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1277 E39 Kartheikrysset - Rigekrysset
1380 E18/E39 - Gartnerløkka-Meieriet