Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1134
Administrativ enhet 4204
Planident 1134
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksår / sekvensnummer 2008 / 15202
Saksnummerinformasjon 200815202
Plannavn RV456 , HANNEVIKA-LUMBERKRYSSET
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.05.2009
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1134
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 17.11.2008
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 06.03.2009 / 08.04.2009
2. gangs behandling 07.05.2009
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 13.05.2009
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RB1134 01.12.2021.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak V1134.pdf  
  Arealplankart RP1134.pdf Deler av planen er endret etter bystyrets vedtak, for å få oversikt over planstatus, se også mindre endring.
  Bestemmelser RB1134.docx Endret 02.02.2016
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
02.02.2016 2014 / 12150 201412150-12 Plangrense og innhold Endring av bestemmelser og hele planen Delegert myndighet Arealplankart
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6444179,92 Y: 438781,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2021 2020 / 22098 2020022098 Plangrense og innhold   Kommunestyret Vedtak
Illustrasjon
  Vis i kart (+)
X: 6443657,67 Y: 439124,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
28.08.2012 2012 / 7225 201207225 Godkjent PBL Bruksendring eksisterende bygg til treningssenter.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6443302,09 Y: 438978,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.06.2017 2017 / 5459 201705495-5 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av tilbygg og påbygg. Rødstrupeveien 38 - 14/610   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6444171,8 Y: 438820,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2019 2018 / 16223 201816223-16 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av tilbygg i to etasjer. BRA oppgis til 49m2, BYA oppgis til 29m2. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Måltrostveien 4 - 14/428   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6443840,49 Y: 438926,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.11.2019 2019 / 15841 201915841-14 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fasadeendring på en hel enebolig, inkludert utskifting av vinduer og nytt takutstikk over inngangsdør BRA ca. 3,5 m2. Slettheiveien 28 - 14/634 Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2.   Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6444088,76 Y: 438771,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.04.2020 2020 / 704 202000704-12 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av forretningsbygg og opparbeidelse av vei, parkeringsareal, grøntareal og gang-/sykkelvei Disp fra reguleringsplanen med bestemmelser,vedrørende § 1.2 byggegrense mot vei, etablering av avkjørsel til regulert gang- og s. Fiskåveien 6 - 14/1865   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6443190,42 Y: 438950,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2021 2021 / 1824 BYGG-21/01824-11 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Hagestue som tilbygg til bolig. Disp fra 1.2 og § 2.1 i bestemmelsene til reguleringsplan for RV. 456 Hannevika- Lumberkrysset, vedtatt 13.05.2009. Slettheiveien 30, 14/589   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6444193,34 Y: 438723,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
149 SLETTHEIA, DEL AV (GNR. 14, BNR. 1)
168 HANNEVIKDALEN
334 RV. 456 MYRBAKKEN - SVANEDAMSVEIEN
397 KIRSTEN FLAGSTADSVEI FRA VÅGSBYGDV.- VÅGSBYGD RINGV.
646 SLETTHEIVEIEN/KARTHEIA. G/S VEI
650 RV457 VÅGSBYGDVEIEN. KIRSTEN FLAGSTADSVEI - AUGLANDSBUKTA
81 SLETTHEIA, DEL AV (GNR. 14, BNR. 1)
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1215 FISKÅ INDUSTRIOMRÅDE,endret plan
1250 TREKANTEN, Vågsbygd
1296 LUMBER
1399 SLETTHEIVEIEN - gang og sykkelvei
1458 Kirsten Flagstadsvei 2-22
1552 Svandedamsveien/Fiskåtangen
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
329 RV. 456 KIRSTEN FLAGSTADS VEI - SVANEDAMSVEIEN
694 LUMBERVEIEN 1, 3 OG 5