Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_1264
Administrativ enhet 4204
Planident 1264
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2011 / 7372
Saksnummerinformasjon 201107372
Plannavn KVADRATUREN OG VESTRE HAVN, DEL 1 - KVADRATUREN. 2011-2022
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.02.2014
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1001
Opprinnelig planid 1264
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 06.04.2011
Offentlig ettersyn - fra / til 06.05.2011 / 17.06.2011
Endelig planvedtak 12.02.2014
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser KDPB1264.doc  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser KDPB1264.pdf  
  Arealplankart KDP1264.pdf  
  Arealplankart KDP1264_plankrav.pdf  
  Vedtak KDP1264V.pdf  
  Planbeskrivelse KDP PB1264.pdf  
Andre dokumenter Rapport Gatebruk i kvaderaturen.pdf  
  Kart Temakart gatebruk.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
09.02.2017 2016 / 16414 201616414-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Søknaden omfatter heving av loftsetasje og endring av planløsning for loftsplan og del av andre etasje.   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 6445561,48 Y: 440802,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2017 2017 / 1663 201701663-5 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Søknaden omfatter flytting av ventilasjonsanlegg.   Ventilasjonsanlegg     Vis i kart (+)
X: 6445333,26 Y: 440623,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.03.2019 2018 / 28002 201828002-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Ombygging, oppføring av påbygg, etablering av ny boenhet og bruksendring av verksted/uthus. Disp fra Pbl. § 19-2. Henrik Wergelands gate 51 - 150/496   Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6445680,25 Y: 440757,95
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2019 2014 / 11582 201411582-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av terrasse/vannavledende konstruksjon som tilbygg til enebolig. Disp fra Pbl. § 19-2. St. Hans gate 6 - 150/1092   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6446082,71 Y: 440888,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.05.2019 2019 / 3899 201903899-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan dispensasjon fra formål grønnstruktur, reguleringsformål parkeringsplass, samt forbudet mot tiltak langs sjø i 100-metersbeltet. Østre Strandgate 70 - 150/1603 Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6445453,08 Y: 441382,37
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.09.2019 2019 / 3899 201903899-10 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Stort frittliggende boligbygg på 5 etg eller mer /Tilbygg. Omfatter dispensasjon fra plankravet. Disp fra plan- og bygningsloven § 19-2. Østre Strandgate 70 - 150/1603   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6445453,58 Y: 441384,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.11.2021 2021 / 2169 BYGG-21/02169-15 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Fasadeendring – Disp fra kommunedelplan for kvadraturen og vestre havn, del 1 – kvadraturen 2011-2022 fra følgende: - kommunedelplanens bestemmelse § 2. Plankrav - arealformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Banehaven 10 150/5   Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6445675,73 Y: 440379,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.04.2022 2022 / 628 BYGG-22/00628-6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Tillatelse for sykkelbod som et tilbygg. Disp fra arealformålet samferdsel i kommunedelplanen for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 – Kvadraturdelen. Gravane 4 150/1650   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6444948,16 Y: 440870,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1464 KVARTAL 8 - VESTRE DEL
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
894 Kvadraturplanen