Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_201105
Administrativ enhet 4204
Planident 201105
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2010 / 1412
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2012-2016
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.09.2012
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1017
Opprinnelig planid 201105
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak 26.09.2012
Kunngjøring av planvedtak 28.09.2012
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser-kommuneplan-2012-2016.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart Kommuneplan 2011-2015 Hovedkart.pdf Plankart Kommuneplanen for Songdalen 2011-2015
  Planbeskrivelse Samfunnsdel kommuneplan for Songdalen 2012-2024.pdf Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024
  Kart Temakart1_flom_ras_V_050313.pdf Temakart Flom-Ras kommuneplan 2012-2016
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
15.09.2015 15 / 523   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent søknad om fradeling av kårbolig gnr.95 bnr.1 til 13 Eidsåvegen 491 LNRF Deling av eiendom Vedtak Godkjent søknad om dispensasjon og fradeling av kårbolig gnr.95 bnr.1 til 13 Eidsåvegen 491
  Vis i kart (+)
X: 6453404,852 Y: 431879,586
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.09.2015 15 / 1233   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksiterende bolig, tiltaket vil finne sted i et område som er LNF i gjeldende kommuneplan LNF- formål Kommuneplan Tilbygg Vedtak Godkjent - Oppføring av tilbygg m/dispensasjon - Gnr. 100 bnr. 15 og 73 Songdalsvegen 303
  Vis i kart (+)
X: 6450820,488 Y: 429291,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.10.2015 15 / 1467   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent dispensasjon- fradeling av parsell til boligtomt- Gnr.104 bnr. 21 Songdalsvegen 22   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak Godkjent dispensasjon- fradeling av parsell til boligtomt- Gnr.104 bnr. 21 Songdalsvegen 22
  Vis i kart (+)
X: 6448743,871 Y: 430726,158
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2015 15 / 1168   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Søknad om dispensasjon og fradeling av 3 boligtomter - Gnr. 89 bnr. 9 - Østre Fidje LNFR Deling av eiendom Vedtak Godkjent - Søknad om dispensasjon og fradeling av 3 boligtomter - Gnr. 89 bnr. 9 - Østre Fidje
  Vis i kart (+)
X: 6453329,049 Y: 429916,767
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.11.2015 15 / 1265   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Søknad om dispensasjon og fradeling - tilleggsareal - gnr. 17 bnr. 3 Mæselvegen 178 LNFR og Vassdrag nærmere enn 50 meter Deling av eiendom Vedtak Godkjent - Søknad om dispensasjon og fradeling - tilleggsareal - gnr. 17 bnr. 3 Mæselvegen 178
  Vis i kart (+)
X: 6457714,162 Y: 419787,577
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2015 15 / 1698   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent-Dispensasjonssøknad formål i kommuneplanen-tiltak flytting av sprengstofflager, gnr.75, bnr.5 LNFR Nybygg Vedtak Godkjent-Dispensasjonssøknad formål i kommuneplanen-tiltak flytting av sprengstofflager, gnr.75, bnr.5
  Vis i kart (+)
X: 6444064,806 Y: 434523,522
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.12.2015 15 / 1835   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent - Bruksendring m/dispensasjon - Lagmannsbakken 3 gnr. 100 bnr. 48 Plankrav i kommuneplan §2 Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak Godkjent - Bruksendring m/dispensasjon - Lagmannsbakken 3 gnr. 100 bnr. 48
  Vis i kart (+)
X: 6450686,695 Y: 429388,933
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.12.2015 15 / 2001   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent - Søknad deling og oppmåling Bergstølvegen av parsell ved gnr. 106 bnr.1 Godkjent - Søknad deling og oppmåling Bergstølvegen av parsell ved gnr. 106 bnr.1 Godkjent - Søknad deling og oppmåling Bergstølvegen av parsell ved gnr. 106 bnr.1 Deling av eiendom Vedtak Godkjent - Søknad deling og oppmåling Bergstølvegen av parsell ved gnr. 106 bnr.1
  Vis i kart (+)
X: 6449334,172 Y: 433521,452
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.01.2016 15 / 1891     KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Søknad om dispensasjon og fradeling av 20 daa fra gnr. 14 bnr. 5 til ny selvstendig liten landbrukseiendom LNF Deling av eiendom Vedtak Godkjent - Søknad om dispensasjon og fradeling av 20 daa fra gnr. 14 bnr. 5 til ny selvstendig liten landbrukseiendom
  Vis i kart (+)
X: 6459889,043 Y: 420196,443
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.04.2016 15 / 1907   Avslått Arealbruk kommune(del)plan Klage over vedtak om midlertidig dispensasjon for etablering av asylmottak på gamle Stokkeland skole - gnr 88 bnr 22 - Songdalsvegen 335. Klage tatt tilfølge dispensasjon trekkes. Arealformål i kommuneplan Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak Klage på gitt dispensasjon tas til følge, det gis ikke dispensasjon for etablering av asylmottak ved gamle Stokkeland skol.
Stadfestingsbrev AVSLUTNING AV SAK - DISPENSASJONSSØKNAD OG SØKNAD OM BRUKSENDRING (ASYLEMOTTAK), GAMLE STOKKELAND SKOLE
  Vis i kart (+)
X: 6451508,143 Y: 429079,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.05.2016 16 / 1423   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Avslag på søknad om dispensasjon for etablering av leilighet på gamle Stokkeland skole Næringsformål Nybygg Vedtak Avslag på søknad om dispensasjon for etablering av leilighet på gamle Stokkeland skole.
  Vis i kart (+)
X: 6451507,62 Y: 429075,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.06.2016 16 / 1534   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Godkjent søknad om dispensasjon for bygging av veg, rivning av eksisterende hytte og anneks samt oppføring av bebyggelse, Dynestølvegen 125, gnr 19 bnr 36 Byggeavstand langs vassdrag Nybygg Vedtak Godkjent søknad om dispensasjon for bygging av veg, rivning av eksisterende hytte og anneks samt oppføring av bebyggelse, Dynestølvegen 125, gnr 19 bnr 36
  Vis i kart (+)
X: 6459191,053 Y: 417862,162
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.09.2016 16 / 2501   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om tilbygg og sponsilo Bestemmelser kommuneplan Nybygg Vedtak Godkjent søknad om tilbygg og sponsilo - gnr. 28 bnr.16 Finslandsvegen 692
  Vis i kart (+)
X: 6466932,803 Y: 417671,053
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.09.2016 16 / 2335   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent Søknad om dispensasjon til fradeling av gårdsbebyggelse gnr. 18 bnr. 1   Deling av eiendom Vedtak Godkjent Søknad om dispensasjon til fradeling av gårdsbebyggelse gnr. 18 bnr. 1
  Vis i kart (+)
X: 6458808,297 Y: 418366,219
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.10.2016 16 / 2836   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av bod på eiendommen gnr 110 bnr 9 Grønnstruktur kommuneplan Nybygg Vedtak Godkjent søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av bod på eiendommen gnr 110 bnr 9
  Vis i kart (+)
X: 6446177,917 Y: 431839,104
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.10.2016 16 / 2397   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent- Søknad om fradeling av parsell med dispensasjon for garasjeformål gnr. 110 bnr. 659 Høgelivegen 8 Plankrav kommuneplan Deling av eiendom Vedtak Godkjent- Søknad om fradeling av parsell med dispensasjon for garasjeformål gnr. 110 bnr. 659 Høgelivegen 8
  Vis i kart (+)
X: 6445322,355 Y: 434246,655
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.10.2016 16 / 2788   Godkjent PBL Godkjent- Søknad om fradeling av parsell og dispensasjon fra - gnr. 113 bnr. 1 Mjåvann Industriområde.   Deling av eiendom Vedtak Godkjent- Søknad om fradeling av parsell og dispensasjon fra - gnr. 113 bnr. 1 Mjåvann Industriområde.
  Vis i kart (+)
X: 6444959,687 Y: 434367,241
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.02.2017 16 / 3192   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Søknad i ett trinn og dispensasjon - Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny enebolig. gnr 78, bnr 3 - Tronstadvegen 8. LNF i kommuneplan Nybygg Vedtak Godkjent - Søknad i ett trinn og dispensasjon - Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny enebolig. gnr 78, bnr 3 - Tronstadvegen 8.
  Vis i kart (+)
X: 6446457,16 Y: 430861,371
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.03.2017 17 / 226   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent- Søknad om dispensasjon - utfylling i Songdalselva gnr. 75, bnr. 2 og bnr. 3 langs fv 114 . Rosselandsvegen Plankrav / Utfylling i Vassdrag Oppfylling Vedtak Godkjent- Søknad om dispensasjon - utfylling i Songdalselva gnr. 75, bnr. 2 og bnr. 3 langs fv 114 . Rosselandsvegen
  Vis i kart (+)
X: 6443135,466 Y: 432057,325
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2017 17 / 365   Godkjent Byggeforskrifter Godkjent - Søknad om endring og dispensasjon - gnr. 104 bnr. 443. Skrefjellvegen 1. Avstand til veg Påbygg Vedtak Godkjent - Søknad om endring og dispensasjon - gnr. 104 bnr. 443. Skrefjellvegen 1. Avstand til veg fra takutstikk
  Vis i kart (+)
X: 6448745,678 Y: 430728,905
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2017 17 / 278   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent søknad om dispensasjon til fradeling av gårdsbebyggelse gnr. 104 bnr. 10 Songdalsvegen 203 A LNF i kommuneplan Deling av eiendom Vedtak Godkjent søknad om dispensasjon til fradeling av gårdsbebyggelse gnr. 104 bnr. 10 Songdalsvegen 203 A
  Vis i kart (+)
X: 6448394,425 Y: 431074,805
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2017 17 / 877   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent søknad om tilbygg gnr.20 bnr.16 Arealutnyttelse i kommuneplan. Tilbygg Vedtak Godkjent søknad om tilbygg til gnr.20 bnr.16 Slottevegen 97
  Vis i kart (+)
X: 6460992,282 Y: 416744,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.09.2017 17 / 1115   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent Søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til boligtomt gnr. 2 bnr. 8 Grindlandsvegen 343 LNF Deling av eiendom Vedtak Godkjent Søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til boligtomt gnr. 2 bnr. 8 Grindlandsvegen 343
  Vis i kart (+)
X: 6464672,887 Y: 423742,117
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2017 17 / 1175   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent. Rammetillatelse og dispensasjon -Breddeutvidelse av vegen i Nodelandsbakken, omlegging av bekk og flytting G/S-sti. gnr. 215 bnr. 1 . Statens Vegvesen Region Sør. Plankrav i gjeldende kommuneplan Veg, parkering etc. Vedtak Godkjent. Rammetillatelse og dispensasjon -Godkjent- Breddeutvidelse av vegen i Nodelandsbakken, omlegging av bekk og flytting G/S-sti. gnr. 215 bnr. 1 . Statens Vegvesen Region Sør.
  Vis i kart (+)
X: 6447061,444 Y: 431630,264
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.12.2017 17 / 176   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Fradeling av boligtomt - gnr 104, bnr 56 - Skrefjellveien 4 Bolig formål og avstand til dyrket mark Deling av eiendom Vedtak Godkjent - Fradeling av boligtomt - gnr 104, bnr 56 - Skrefjellveien 4
  Vis i kart (+)
X: 6449019,304 Y: 430824,115
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.01.2018 17 / 1256   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent - Rammetillatelse og dispensasjon - Tilbygg til eksisterende bolig - gnr. 15 bnr. 36. Vatneliveien 2 Plankrav fra Kommuneplan Tilbygg Vedtak Godkjent - Rammetillatelse og dispensasjon - Tilbygg til eksisterende bolig - gnr. 15 bnr. 36. Vatneliveien 2
  Vis i kart (+)
X: 6448891,197 Y: 430602,495
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2018 17 / 1474   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Godkjent tiltak uten ansvarsrett og dispensasjon - riving og gjenoppbygging av boder - gnr. 75 bnr. 139 .Vollevegen 2. Reguleringsbestemmelser Volleberg 1 BYA Riving av tiltak Vedtak Godkjent tiltak uten ansvarsrett og dispensasjon - riving og gjenoppbygging av boder - gnr. 75 bnr. 139 .Vollevegen 2.
  Vis i kart (+)
X: 6443163,74 Y: 432302,675
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.01.2018 17 / 1447   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Rammetillatelse og dispensasjon - Tilbygg til eksisterende bolig - gnr. 15 bnr. 36. Vatneliveien 2 LNF Tilbygg Vedtak Godkjent - Rammetillatelse og dispensasjon - Tilbygg til eksisterende bolig - gnr. 15 bnr. 36. Vatneliveien 2
  Vis i kart (+)
X: 6458488,463 Y: 421269,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.02.2018 17 / 1298   Avslått KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Avslag på søknad om fradeling - boligtomt - gnr. 75 bnr. 19. Rosseland. LNF Deling av eiendom Vedtak Avslag på søknad om fradeling - boligtomt - gnr. 75 bnr. 19. Rosseland.
  Vis i kart (+)
X: 6443625,397 Y: 432475,163
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.04.2018 18 / 91   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - Rammesøknad og dispensasjon - gnr. 19 bn. 77. Lauvslandsvegen 59 LNF-område kommuneplan Nybygg Vedtak Godkjent - Rammesøknad og dispensasjon - gnr. 19 bn. 77. Lauvslandsvegen 59
  Vis i kart (+)
X: 6459293,483 Y: 416448,608
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2018 18 / 995   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Godkjent - ett trinn søknad og dispensasjon på vilkår - hyttevei - gnr. 18 bnr. 4. Dynestølvegen 191. LNF-formål i kommuneplan Veg, parkering etc. Vedtak Godkjent - ett trinn søknad og dispensasjon på vilkår - hyttevei - gnr. 18 bnr. 4. Dynestølvegen 191.
  Vis i kart (+)
X: 6459011,742 Y: 418131,557
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2019 18 / 294     Bestemmelser kommune(del)plan SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG AREALFORMÅL I KOMMUNEPLANEN, SONGDALSVEGEN 335 Plankrav Nybygg Vedtak GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG AREALFORMÅL I KOMMUNEPLANEN, SONGDALSVEGEN 335
  Vis i kart (+)
X: 6451502,477 Y: 429085,397
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.07.2019 19 / 430   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent - tillatelse til tiltak og dispensasjon - midlertidig brakkerigg til undervisning - gnr. 75 bnr. 171. Rosseland skole. Plankrav kommuneplan Nybygg Vedtak Godkjent - tillatelse til tiltak og dispensasjon - midlertidig brakkerigg til undervisning - gnr. 75 bnr. 171. Rosseland skole.
  Vis i kart (+)
X: 6444163,674 Y: 432743,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.11.2019 19 / 1063   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Godkjent - Ett trinnssøknad og dispensasjon - lagerhall - gnr. 28 bnr. 16. Finslandsvegen 692 - Røyrås Treindustri AS Plankrav i gjeldende kommuneplan. Nybygg Vedtak Godkjent - Ett trinnssøknad og dispensasjon - lagerhall - gnr. 28 bnr. 16. Finslandsvegen 692 - Røyrås Treindustri AS
  Vis i kart (+)
X: 6466913,47 Y: 417677,553
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.12.2020 2020 / 3437 202003437-16 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving og oppføring av garasje. Disp fra regulerings plans formål friluftsområde til bl.a. atkomst/avkjørsel, byggegrense mot kommunal vei,kommunedelplanens bestemmelse om maksimum størrelse på garasje (§4) og plan- og bygningslovens § 29-4 for avst < 4 m   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6458652,52 Y: 421162,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.03.2021 2020 / 5822 202005822-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Bruksendring av seterhus, tilbygg og ny driftsbygning. Disp fra LNF formål i kommuneplanen for Songdalen. Bergstølvegen 63, 607/1   Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6448917,67 Y: 433605,48
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.04.2021 2021 / 13244 BYGG-21/00774-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent rammetillatelse og dispensasjon for bolig med garasje. Disp fra LNF formål sett i kommuneplanen for Songdalen. Lauvslandsvegen 932, 519/84   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6460170,03 Y: 416469,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2021 2021 / 736 BYGG-21/00763-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Enebolig med garasje. Disp fra LNF formål og utnyttelsesgrad i kommuneplanen for Songdalen. Songdalsvegen 904B, 519/83   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6460294,46 Y: 417373,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2021 2021 / 591 BYGG-21/00591-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av anneks. Disp fra LNF formål i kommuneplanen for Songdalen. Tronstadvegen 30A -, 578/27   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6446816,77 Y: 430565,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.05.2021 2021 / 1366 BYGG-21/01366-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av traktor garasje. Gjervoldstad 84 - 601/56   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6448782,31 Y: 430100,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.07.2021 2021 / 492 BYGG-21/00492-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent dispensasjon for to tretopphytter, en gapahuk, tre kanobrygger og to boder med badstue. Disp fra kommuneplanens arealformål samt fra krav til byggeavstand langs vassdrag. 578/15   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6446040,34 Y: 431707,89
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.09.2021 2021 / 1915 BYGG-21/01915-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tillatelse til å bygge ny enebolig. Disp fra LNF formål i kommuneplanen for Songdalen. Follerås 45, 537/14   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6463290,37 Y: 415115,92
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.09.2021 2021 / 668 BYGG-21/00668-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av tilbygg på eksisterende verkstedbygg. Disp fra LNF formål i kommuneplanen for Songdalen. Songdalsvegen 325, 588/41   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6451360,76 Y: 429113,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84