Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4204_201615
Administrativ enhet 4204
Planident 201615
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 2546
Saksnummerinformasjon 2016/2546
Plannavn Kommuneplan for Søgne 2018-2030
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.02.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1018
Opprinnelig planid 201615
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 03.12.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 02.07.2018 / 21.09.2018
Endelig planvedtak 28.02.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser 31.10.19..pdf  
Vedtaksdokumenter Bestemmelser Bestemmelser - kommuneplan.pdf  
  Arealplankart Kommuneplan for Søgne 2018_2030.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse 31.10.19..pdf  
  Vedtak Endringsvedtak kommuneplanens arealdel.pdf  
Andre dokumenter Planprogram Vedtatt planprogram.pdf  
  Vedtak Opphevelse av reguleringsplaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.pdf Vedtak om opphevelse av reguleringsplaner i forbindelse med kommuneplanen
  Kart Temakart Søgne.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
31.10.2019 2016 / 2546   Kun innhold Byggeområdet for Bringeheia er tatt ut og avgrensingen av boligområdet Hamreheia er justert for å imøtekomme innsigelser. Bestemmelsesområde med untatt rettsvirkning for disse områdene vedtatt tatt ut. Manglende registrering    
X: 0 Y: 0
27.11.2019 2019 / 2833   Plangrense og innhold   Delegert myndighet Arealplankart
Bestemmelser
Vedtak
 
X: 0 Y: 0
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
19.02.2019 2018 / 3025   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Fradeling av to boligtomter, samt etablering av vei, renseanlegg og avløpsledning til sjøen LNF formålet i kommuneplanen, bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet, samt formålet i sjø for legging av avløpsledning Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6433266,12 Y: 421704,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.02.2019 2019 / 62   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av fritidsbolig Plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø. Plankrav i kommuneplanen. Avstandskrav til fylkesvei. Kommuneplanens bestemmelser om fritidsboliger. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437448,24 Y: 422873,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.03.2019 2019 / 136   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Riving av tak, oppføring av påbygg og tilbygg Plankrav i kommuneplanen PBL § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø. Byggeforbudssone under kraftlinjer (Gjelder garasje). Avstandskrav til bygging nær fylkesvei. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437415,54 Y: 422951,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.04.2019 2018 / 2589   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Fradeling og oppføring av bolig Avstand til landbruksareal i drift, kommuneplanens bestemmelse §11 b. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6438579,75 Y: 429323,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.04.2019 2018 / 3828   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av tomannsbolig Plankravet i kommuneplanen Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440037,07 Y: 427019,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2019 2019 / 911   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av tilbygg Byggeforbudet i 100-metersbeltet Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437862,17 Y: 433339,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2019 2019 / 370   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Etablering av vei LNF-formålet i kommuneplanens arealdel Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434779,65 Y: 422032,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2019 2019 / 77   Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Søknad om dispensasjon for riving av to mindre bygg og oppføring av ny driftsbygning med to leiligheter Kommuneplanens bestemmelser § 12 b. om avstand til jordbruksareal i drift, og kommuneplanens bestemmelse § 12 a. som sier at nye kårboliger ikke tillates, gjøre seg gjeldende som retningslinjer. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6438468,47 Y: 429190,58
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2019 2019 / 1603   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Etablering av to avløpspumpestasjoner Notat fra Ingeniørvesenet datert 27.05.2019, må følges. Tiltaket på GB 74/75 må prosjekteres for å tåle 200 års flom. Nye avløpsrør legges slik at inngripen i naturlandskapet ikke blir synlig i ettertid. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6441251,48 Y: 431206,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.06.2019 2018 / 3878   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Fradeling av parsell til boligtomt LNF-formålet i kommuneplan og gjeldende regplan, avstand til offentlig veg og dyrket mark Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6438765,14 Y: 431259,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.06.2019 2018 / 3013   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Sette opp utrigger i elva, samt fender mot steinbrygge Byggeforbudet i 50-metersbeltet langs Lundeelva Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6438355,42 Y: 428370,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.07.2019 2018 / 2940   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av halvtak og tilbygg Byggeforbudet langs Søgneelva Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6439217,31 Y: 431585,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2019 2016 / 207   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av 2 eneboliger med adkomstvei LNF-formål og byggeforbudet i 50-metersbeltet langs vassdrag Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6438242,88 Y: 419889,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.07.2019 2018 / 1432   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av bygg til fritidsbolig og avløpsanlegg, samt utslipp av gråvann og svartvann til tett tank Dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen. Avløpsforskriften Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437791,6 Y: 434632,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2019 2019 / 1505   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Fradeling av en parsell Formål boligbebyggelse i kommuneplanen Plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø. Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437056,09 Y: 428764,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.08.2019 2019 / 1387   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av bod kommuneplanens bestemmelser for uthus i 100-metersbeltet Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437934,49 Y: 427871,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2019 2019 / 1050   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Fradeling av parsell Dispensasjon fra LNF- formål i kommuneplanens arealdel Deling av eiendom Vedtak
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6440280,88 Y: 425533,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2019 2018 / 2832   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Oppføring av fritidsbolig Plankrav i kommuneplanens §2 og bestemmelser om maksimal høyde på gesims for fritidsboliger §6c Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437582,76 Y: 434591,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.10.2019 2019 / 1312   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Tilbygg til fritidsbolig Fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434461,92 Y: 421302,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
20.11.2019 2019 / 2309   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av sjøbod og brygge Bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, jf. pbl. § 1-8 Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440332,69 Y: 421637,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.12.2019 2015 / 1107   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Oppføring av 2 tilbygg, terrengheving og fradeling av tilleggsareal Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs Søgneelva Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6439292,49 Y: 432147,76
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2019 2019 / 2654   Godkjent PBL og tilhørende forskrift, vedtekt Midlertidig anleggsvei Fra plankravet i kommuneplanens § 2. Fra forbud mot tiltak i LNF-område. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6441183,79 Y: 424740,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2019 2019 / 2795   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan brygge og diverse tiltak Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og fra LNF- formålet i kommuneplanen Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6433086,68 Y: 421590,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.05.2020 2020 / 1474 202001474-1 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Disp fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. Plan- og bygninsloven (PBL) § 1-8. Vragevigheia 21 412/24   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437558,84 Y: 434453,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.08.2020 2020 / 1008 202001008-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Godkjent dispensasjon for gjenoppføring av bod. Disp fra pbl § 1-8 og kommunedelplanens § 6 c, vedørende antall uthus på fritidsboligeiendommer., Røsstadveien 387, 447/57   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6437588,49 Y: 422813,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2020 2020 / 4644 202004644-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter legging av avløpsledning og nedsetting av pumpestasjon. Disp for omsøkt tiltak, vises til søknad mottatt 10.07.2020 . Amfenesveien 138, 140, GB 424/38 og 424/107   Andre avgjørelser     Vis i kart (+)
X: 6436952,16 Y: 428342,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.10.2020 2020 / 4303 202004303-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving og oppføring av garasje. Disp fra kommunedelplanens byggegrense mot Søgneelva, samt fra sikringssone nedslagsfelt for Søgneelva. . Toftelandsveien 101 - 474/58   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6440703,36 Y: 430954,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2020 2020 / 5341 202005341-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av hytte, oppføring av ny hytte. Disp fra PBL §1-8, samt formålet i kommunedelplanen, mottatt i kommunen 16.09.2020. Tømmervigodden 24 - GB 437/25   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435235 Y: 424527,43
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2020 2020 / 2120 202002120-12 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av ett såkalt tilbygg som skal omfatte en ny boenhet. • Tomannsboligen på 429/23 skal være sammenføyd til en boenhet. • Ny bolig skal ha saltak og tilpasses eksisterende bebyggelse. Disp fra plankravet i kommunedelplanen. Leireveien 86, 429/23   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6439627,95 Y: 427627,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.12.2020 2020 / 2469 202002469-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Platting/terrasse. Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, for etablering av platting/terrasse på GB 437/74. Basstuvåga 30 - GB 437/74   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435541,68 Y: 424683,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.01.2021 2021 / 5394 202105394-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av anneks til fritidsbolig. Disp fra plankravet i kommunedelplan for Søgne. Kileheia 28, 412/108   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6437792,73 Y: 434631,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.02.2021 2021 / 5987 202105987-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Disp fra plan- og bygningsloven § 1-8, og fra LNF-formålet i plan. Åloneset 88 - GB 443/43   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6434380,76 Y: 421729,78
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.04.2021 2021 / 2335 BYGG-21/00277-13 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tillatelse til tiltak - riving av bygninger, oppføring av bolig . Disp fra kommunedelplanens § 12 b. og fra avstandskravet i PBL § 29-4. Eikeveien 107 - GB 428/76   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6438997,14 Y: 428510,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.05.2021 2020 / 6467 BYGG-20/06467-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving av hytte, oppføring av ny hytte. Disp fra formålet i plan, samt byggeforbudet i PBL § 1-8. Åloneset 90 - GB 443/44   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434383,8 Y: 421749,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.05.2021 2021 / 416 BYGG-21/00416-10 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av nedsenket svømmebasseng. Diosp fra kommuneplanens §2 vedrørende plankrav, §14 vedrørende avstand til vassdrag, samt kommuneplanens formål LNFR. Føreidveien 43 - 419/3   Andre avgjørelser Vedtak Svømmebasseng
  Vis i kart (+)
X: 6438565,83 Y: 430895,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2021 2021 / 828 BYGG-21/00828-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Omfatter riving av bod og oppføring av ny bod. Disp fra plan- og bygningsloven § 1-8, og fra kommunedelplanens bestemmelse §12 b. Amfenesveien 74 - GB 424/6   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437497,51 Y: 428312,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.06.2021 2021 / 1211 BYGG-21/01211-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av ny nettstasjon og riving av eksisterende nettstasjon. Disp fra § 1-8 i plan- og bygningsloven (pbl.) vedrørende byggeforbudet i 100-metersbeltet. Røsstadveien - 447/55/0/0   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437458,71 Y: 422897,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2021 2021 / 820 BYGG-21/00820-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Etablering av privat avløpsanlegg med tilhørende grunnarbeider. Disp fra formål i plan og fra PBL § 1-8. Hellesvig 1 og 3 - GB 446/13, GB 446/22 og GB 446/2   Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436596,14 Y: 422820,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.08.2021 2021 / 1419 BYGG-21/01419-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Riving og gjenoppføring av brygge. Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens § 2 og 6e) for riving og gjenoppføring av brygge, samt to mindre trapper som omsøkt. Heftenesveien 44 - 437/103   Bygningsteknisk installasjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436137,74 Y: 425300,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.08.2021 2020 / 1397 BYGG-20/01397-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av hytte, anneks og terrasser, samt dispensasjon fra plankrav og bestemmelse om gesimshøyde på anneks. Disp fra plankravet i kommunedelplanen for Søgne § 2, samt fra § 6 om gesimshøyde på anneks. Vragevikheia 29 - GB 412/171   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437596,84 Y: 434584,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.08.2021 2021 / 1114 BYGG-21/01114-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Flytte/rive eksisterende brygge og bygge ny brygge med ny plassering. Disp fra byggeforbudet i strandsonen og fra LNF-formålet i kommunedelplanen for gamle Søgne kommune. Stompesteinen 3, 437/66   Bygningsteknisk installasjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434995,75 Y: 424076,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.08.2021 2021 / 2045 BYGG-21/02045-6 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av hytte. Disp fra PBL § 1-8; forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Stølen 47 - GB 432/130.   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6437550,28 Y: 426560,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.09.2021 2021 / 1609 BYGG-21/01609-8 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tilbygg til bolig. Disp fra byggeforbudet i LNF-formålet, og i 100-metersbeltet langs sjøen. Eid 121 - GB 442/91   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434321,32 Y: 420989,44
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.10.2021 2020 / 6462 BYGG-20/06462-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Tilbygg til fritidsbolig. Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8 vedrørende byggeforbud i strandsonen, samt kommuneplanens formålsbestemmelse. Try 73 - 450/22   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6440769,55 Y: 421406,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.10.2021 2021 / 671 BYGG-21/00671-11 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Minirenseanlegg med utslipp til sjø. Disp fra formålet i kommunedelplan for Søgne og byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Åloneset 133, 438/53   Utslippstillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434705,56 Y: 422126,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.10.2021 2020 / 1292 BYGG-20/01292-5 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Endret form og plassering av tilbygg. Disp fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen jf. PBL § 1-8, og fra LNF-formålet i kommuneplanen. Blåseholmen 1, 437/59   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435302,94 Y: 424679,3
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.10.2021 2021 / 1285 BYGG-21/01285-4 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av nytt uthus/bod ved Talbuvannet. Disp fra Søgnes kommuneplan § 12 vedrørende tiltak i LNFR-område og § 14 vedrørende byggeforbud nær vassdrag. Langenesveien 783 ,405/1/0/0   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6439450,17 Y: 435553,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.11.2021 2021 / 2620 BYGG-21/02620-7 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Oppføring av platting og trapp. Disp fra arealformålet i kommunedelplan for Søgne og fra plan- og bygningsloven § 1-8. Tømmervigodden 17 - 437/45   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435391,31 Y: 424624,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.11.2021 2021 / 2859 BYGG-21/02859-9 Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Minirenseanlegg . Disp fra LNF-formålet. Det må foreligge godkjenning fra veieier - Agder fylkeskommune – til at avløpsledning til bolig på GB 467/9 kan krysse veien. Repstadveien 323 og 326 - GB 467/9, GB 467/4   Bygningsteknisk installasjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6442536,5 Y: 426408
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.12.2021 2021 / 2777 BYGG-21/02777-6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny . Disp fra plan- og bygningslovens § 1-8 og fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Hellesvig 1 - GB 446/13.   Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6436587,38 Y: 422822,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
18.09.2018 2016 / 2546   Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger      
X: 0 Y: 0
27.09.2018 2016 / 2546   Nabokommunen Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Trukket/Uaktuell Området er tatt ut av planen.    
X: 0 Y: 0
28.09.2018 2016 / 2546   Fylkeskommunene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Trukket/Uaktuell Innsigelsen er imøtekommet.    
X: 0 Y: 0
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
05.11.2019 2016 / 2546 ePhorte Vedtatt endring av planen i kommunestyret 31.10.19. Byggeområdet for Bringeheia tatt ut og avgrensningen av Hamreheia er justert for å imøtekomme innsigelser.    
X: 0 Y: 0