Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4205_102920A
Administrativ enhet 4205
Planident 102920A
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Saksnummerinformasjon KS 271/88
Plannavn Njervesanden
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.06.1988
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 1029
Opprinnelig planid 20A
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Tegnforklaring 20A.JPG  
  Bestemmelser 20ANY.PDF Vedtatt som en reguleringsendring 07.03.01, sak 11/01
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
01.02.2000 1999 / 2228 PS 13/00 Kun innhold Mindre endring; tillatelse til å anlegge ny parkeringsplass og avkjørsel til H28 og H30. på Njervesanden Manglende registrering    
X: 0 Y: 0
28.10.2003 2003 / 580 TS 20/03 Kun innhold Mindre endring for del av 151/10; Tillatt tomteutnyttelse økes fra T- BRA 100m2 til T- BRA 130m2 og maks mønehøyde for hytter økes fra 5,5m til 6m. Hyttene må ikke komme i silhuett og plassering av hyttene skal fastsettes av kommunen. Manglende registrering    
X: 0 Y: 0
22.06.2005 0 / 0 TS 88/05 Kun innhold Tomt 98 og 99 ble flyttet. Planutvalget    
X: 0 Y: 0
14.02.2017 2015 / 942 TU 13/17 Plangrense og innhold Ny tomt på 151/127, markert som H23 i plan. Totalt blir det 3 tomter på H23. Manglende registrering Vedtak Vilkår er ikke imøtekommet og vedtaket er inntil videre ugyldig.
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6435481 Y: 391826
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.11.2021 2021 / 5446   Plangrense og innhold Utvidelse av friområde FR1 til å inkludere A1 som utgår. Nytt arealformål med byggegrense for p-plass, og byggegrense for toalettanlegg. Planutvalget Vedtak
Planbeskrivelse
Arealplankart
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
09.11.1999 1999 / 231 PS 12/99   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra reguleringsplanen for Njervesanden, for å anlegge et deponi for mudringsmasser på gnr.151, bnr.11.        
X: 0 Y: 0
18.01.2000 1999 / 655 PS 6/00   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av hytte med 2 etasjer og anlegging av veier til omsøkte tomter, på 151/11        
X: 0 Y: 0
19.09.2000 2000 / 665 PS 101/0   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra bygge -og delforbud for oppføring av bod på 151/308        
X: 0 Y: 0
05.12.2000 2000 / 1733 PS 136/0   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 1.2.2, om krav til etasjeantall/max høyde, på 151/11        
X: 0 Y: 0
20.05.2003 2003 / 253 PS 40/03   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for fradeling av tomt som omsøkt på 151/10        
X: 0 Y: 0
30.03.2004 2003 / 1738 TS 37/04   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av hytte med grunnflate på 100 m2 og en maks mønehøyde på litt over 6 meter, på gnr.151 bnr.100        
X: 0 Y: 0
08.06.2004 2004 / 557 TS 83/04   Regulerings- / bebyggelsesplan AVSLAG; dispensasjon for bruksendring fra kiosk/kafè til kiosk/fritidsleieligheter, på 151/207.        
X: 0 Y: 0
08.03.2005 2005 / 72 TS 33/05   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for fradeling/bygging av atkomstvei under forutsetning av at veien må være åpen for alle som gangvei, på 151/331        
X: 0 Y: 0
05.09.2006 2006 / 748 TS 151/06   Regulerings- / bebyggelsesplan AVSLAG; dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr.151 bnr.280        
X: 0 Y: 0
17.10.2006 2004 / 1139 TS 199/06   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av omsøkte tiltak på gnr. 151 , bnr. 207        
X: 0 Y: 0
08.05.2007 2007 / 372 TS 127/07   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av tilbygg og pergola som omsøkt på 151/311        
X: 0 Y: 0
19.06.2007 2007 / 342 TS 168/07   Regulerings- / bebyggelsesplan Mindre endring; endre fra fareområde høyspent til byggeområde på 151/127        
X: 0 Y: 0
29.01.2008 2007 / 1300 TS 26/08   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av pergola på gnr.151 bnr.189        
X: 0 Y: 0
10.03.2009 2007 / 1410 TS 63/09   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for økning av grunnflate på gnr.151 bnr.186        
X: 0 Y: 0
30.08.2011 2011 / 569 TD 244/11   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon for oppføring av platting/rekkverk på gnr.151, bnr.186        
X: 0 Y: 0
25.09.2012 2012 / 2669 TS 67/12   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra reguleringsplan for Njervesanden for å overskride utnyttelsen med 7 m^2 på 151/274        
X: 0 Y: 0
12.05.2016 2016 / 462 TD 91/16   Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 1.2.2 og 1.2.3 på 151/345        
X: 0 Y: 0
23.06.2016 2016 / 170 136/16 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra byggegrense langs Fv 460 for utvidelse av bod   Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435448,81 Y: 391874,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.08.2018 2018 / 3377 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 151/311 Njervestien 16. Oppføring av støyskjerm Byggegrense mot fylkesvei   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435422,97 Y: 391808,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2020 2020 / 13054 P360   Regulerings- / bebyggelsesplan 451/11, 451/0/0 Njerve. Oppføring av drfitsbygning. pbl. § 1-8 byggeforbud i 100-metersbeltet samt rplanens frilfutsområde   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435328,91 Y: 392064,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2021 2021 / 1790 P360 Opphevet Regulerings- / bebyggelsesplan 451/198 Mofjellveien 1. Oppføring av garasje og hagestue Areallformål, byggegrense og utnyttelsesgrad   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435443,62 Y: 391677,81
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.08.2021 21 / 2917 P360 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 451/127 Njervesanden. Oppføring av fritidsbolig Byggegrense   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435477,84 Y: 391842,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.02.2022 2021 / 1790 P360 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 451/198 Mofjellveien 1. Oppføring av garasje og hagestue som tilbygg til fritidsbolig Arealformål og byggegrense   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6435443,42 Y: 391678
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
07.12.2012 0 / 0   Planen er delvis erstattet av reguleringsplanene 20b - 20h.    
X: 0 Y: 0
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
102920J Njervesanden - omreg av 151/10