Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4205_137
Administrativ enhet 4205
Planident 137
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 15.02.2007
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 1002
Opprinnelig planid 137
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 4205 - 137 ME9 Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart_1002-137.pdf  
  Bestemmelser 1002137.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
14.04.2008 2008 / 245 ePhorte Kun innhold Justering av tomtegrenser på 18/54 og 18/107 (tomt 5 og 6). Manglende registrering Vedtak
Arealplankart
 
X: 0 Y: 0
18.06.2008 2008 / 1569 ePhorte Kun innhold Innregulering av to brygger på Langøy. Planutvalget Arealplankart
Vedtak
 
X: 0 Y: 0
13.10.2010 2010 / 1048 ePhorte Kun innhold 19/49. Endring av byggeområde på land samt en justering av småbåtanlegg. (Tidligere reg. som 137A) Planutvalget Vedtak
Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 6428557,98 Y: 416365,9
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2014 2013 / 630 ePhorte Bestemmelsene Krav om tinglysing av rett til 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser pr enhet i nærområdet på fastlandet. Planutvalget Vedtak
 
X: 0 Y: 0
12.02.2014 2013 / 630 ePhorte Bestemmelsene Før deling av eiendom eller bygging av fritidsbolig, skal det tinglyses 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser pr enhe Planutvalget Vedtak
 
X: 0 Y: 0
31.08.2016 2016 / 894 ePhorte Bestemmelsene Tomter på 20/25 og 20/19 på Udøy gis en maksimal utnyttelse på 150 m2. Planutvalget Vedtak
Bestemmelser
 
X: 0 Y: 0
04.12.2020 2020 / 380   Plangrense og innhold Endring for gnr/bnr 20/22, justering av formålsgrense, byggegrense og utnyttelse. Delegert myndighet Vedtak
Arealplankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Planbeskrivelse
 
X: Y:
09.06.2021 2020 / 13468 P360   Justering av formålsgrenser, innlegging av byggegrenser og tilføyelser til § 3.1   Vedtak
Innstilling (saksfremlegg)
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 6429278,91 Y: 416011,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.06.2021 20 / 13468     Innregulering av nytt bryggeanlegg i tilknytning til 19/5   Vedtak
Innstilling (saksfremlegg)
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Arealplankart
 
X: 6428935,6 Y: 416857,09
UTM sone 32 basert på ED50
17.09.2021 21 / 4917   Kun innhold Kartjustering av formålsgrense for brygge på gbnr 18/195 Delegert myndighet Arealplankart
Vedtak
 
X: Y:
02.12.2021 21 / 3380   Plangrense og innhold Endring av formålsgrense og etablering av byggegrense likt formålsgrense Delegert myndighet Planbeskrivelse
Arealplankart
Vedtak
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
10.02.2010 2009 / 2068 09/2659 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan FRADELING AV EIENDOM. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy i område regulert til friluftsområde på land. Nybygg Vedtak
 
X: 0 Y: 0
28.04.2010 2009 / 2068 09/2068 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan OPPFØRING AV SJØBOD. Vedtaket begrunnes med at intensjonen i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden blir skadelidende av tiltaket. Vedtaket begrunnes videre med at nybygget etter planutvalgets skjønn øker det bebygde preget sett fra sjøen. Nybygg Vedtak
 
X: 0 Y: 0
11.05.2010 2009 / 2068 10/582 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan OPPFØRING AV HYTTE. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Langøy H4 i område regulert til fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og ha en maksimal gesimshøyde på 4,0 meter, og maksimal mønehøyde på 5,5, meter over gjennomsnittlig terrengniv Nybygg Vedtak
 
X: 0 Y: 0
02.02.2011 2009 / 2068 10/1571 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan OPPFØRING AV TEKNISK ANLEGG. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden i område regulert til friluftsområde. Nybygg Vedtak
 
X: 0 Y: 0
30.01.2012 2009 / 2068 2012/97 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av teknisk bod i friluftsområde Formål Nybygg Vedtak Godkjent søknad om oppføring av bod
 
X: 0 Y: 0
13.01.2014 2014 / 2532 14/16 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Oppføring av teknisk bod i område regulert til friluftsområde(på land) disp fra område regulert til friluftsområde (på land) Nybygg Vedtak Disp for oppføring av teknisk bod i område regulert til friluftsomrpde
  Vis i kart (+)
X: 6428877,24 Y: 416510,46
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.04.2015 2014 / 983 49/15 i planutv. Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan plassering av gråvannsanlegg og avløpsledning på regulert friluftsområde Disp for bygging av gråvannsanlegg og avsløpsledning i område regulert til friluftsliv. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak Godkjent plassering av gråvannsanlegg og avløpslening i regulert friluftsområde
  Vis i kart (+)
X: 6429924,62 Y: 415898,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.02.2016 2015 / 2099 ePhorte   Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/142, 88 Langøy. Arealoverføring av 1000m2 fra 19/142 til 19/88. PBL § 1-8 andre ledd.   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429585,13 Y: 415886,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.05.2016 2016 / 756 ePhorte   Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan 19/68 Langøy. Oppføring av en mindre steinmolo. Spesialområde Privat småbåtanlegg (sjø) § 7.4.   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429593,48 Y: 416146,85
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.04.2017 2017 / 56 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 19/5 Landøy. Bygging av steinfyllingsmolo samt flytting av bølgebryter. §§ 7.2 første avsnitt, 7.3 første avsnitt, 7.4 første avsnitt samt formål privat småbåthavn (sjødelen).   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429312,67 Y: 416174,89
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.06.2017 2017 / 136 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Landøy og Udøy. Legging av ledninger i strandsonen samt i områder regulert til friluftsområde og bevaringsområde. pbl. § 1-8 Forbud mot tiltak i strandsonen samt formålenen friluftsområde og bevaringsområde.   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428156,39 Y: 416620,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.06.2017 2017 / 1249 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/142 Langøy. Oppføring av brygge. pbl. § 1-8 Forbud mot tiltak strandsonen samt formålene friluftsområde på land og friluftsområde i sjø/vassdrag.   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429351,77 Y: 415838,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.07.2017 2017 / 1405 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/6 Landøy 87. Fradeling av to parseller, hvor én er regulert til byggeområder/spesialområder og den andre friluftsområde på land. pbl. § 1-8 Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt reguleringsplanens formål.   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428714,5 Y: 417056,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2017 2017 / 1606 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 18/8 Skogsøy/Buøy. Fradeling av festetomt og skogsteig. pbl. § 1-8 bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430097 Y: 415665,23
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.12.2017 2017 / 1489 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/9 Landøy 22. Fradeling av teig på ca 4500 m2 pbl. 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428458,39 Y: 416929,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2018 2017 / 1625 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/6 Landøy. Oppføring av sjøbod pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i strandsonen samt reguleringsplanens friluftsformål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429275,77 Y: 416036,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.02.2018 2017 / 2317 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/6,84 Landøy. Arealoverføring av et areal inntil 520 m2 pbl. § 1-8 deleforbud i strandsonen samt planens formål, tomtegrenser og tomtens form   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429276,83 Y: 416081,34
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.04.2018 2018 / 427 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 18/55 Skogsøy Buøy 18. Oppføring av forstøtningsmur ifm oppføring av hytte, anneks og svalgang § 3.1 vedr. maks høyde på synlige fyllinger   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430107,17 Y: 415839,57
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.05.2018 2018 / 576 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 19/60 Landøy. Gjenoppføring av uthus. § 8.5.6 vedr. opprettholdelse av dagens bruk av areal og bygninger   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428558,4 Y: 416892,1
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.09.2018 2018 / 1574 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/14 Ingerviken. Riving og oppføring av ny veranda pbl. § 1-8 Forbud mot tiltak i strandsonen   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428429 Y: 417105,61
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.01.2019 2018 / 2085 ePhorte Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 18/191 Kalvehaven, Skogsøy/Buøy. Fradeling av 3 parseller pbl. § 1-8 deleforbud i 100-metersbeltet samt regulerte tomtegrenser   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430035,37 Y: 415959,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.01.2019 2013 / 2130 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 18/195 Skogsøy, Buøy. Inngjerding av friluftsområde pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet.   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6430157,98 Y: 415973,82
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.02.2019 2018 / 2039 ePhorte Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/1 Landøy. Oppføring av sjøbod. Avslått pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i strandsonen samt reg.planens bestemmelser om bevaring   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428390,4 Y: 416855,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.03.2019 2018 / 2179 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 20/6 m.fl. Udøy. Legging av vann- og avløpsledninger på land og i sjøen pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen samt formålene friluftsområde på land og friluftsområde i sjø/vassdrag   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6427856,91 Y: 416384,63
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.07.2019 2018 / 2039 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/1 Landøy. Oppføring av sjøbu pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt reguleringsplanens bestemmelser om bevaring og oppføring av sjøbu   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428391,84 Y: 416852,77
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.07.2019 2018 / 2358 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/151 Landøy. Oppføring av tilbygg til bolig. pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt reguleringsplanens §§ 8-0, 8.5.2, 8.5.4 og 8.5.6   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428488,77 Y: 416923,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.07.2019 2018 / 519 ePhorte Avslått Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/5 Landøy. Oppføring av to båthus i rekke med tilhørende bod samt utvidelse av brygge. Avslått. pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i strandsonen samt reguleringsplanens formål friluftsområde på land, privat småbåtanlegg i sjø og friluftområde i sjø/vassdrag   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428931,98 Y: 416859,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.09.2019 2019 / 1507 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/84 Landøy 27. Reetablering og forlenging av mur pbl. § 1.8 byggeforbud i 100-metersbeltet samt byggegrense   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429263,4 Y: 416071,45
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.09.2019 2019 / 1326 ePhorte Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/107,90 Langøy. Arealoverføring av inntil 300 m2 pbl. § 1-8 deleforbud i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429396,9 Y: 416071,64
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.03.2020 2020 / 6186 P360 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 19/84 Landøy 27. Oppføring av to stablesteinsmurer og nedgraving av overvannshåndteringsanlegg. pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet samt rplanens friluftsformål   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6429290,05 Y: 416059,16
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.07.2021 2021 / 3622 P360 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 20/41 Udøy 45. Oppføring av bod. pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6427928,21 Y: 416957,62
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.11.2021 2021 / 4752 P360 Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Landøy øts - Udøy - Prestholmen og Andholmen. Legging av vann- og avløpsledninger i sjø og på land. pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6428531,36 Y: 416030,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84