Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4205_201406
Administrativ enhet 4205
Planident 201406
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 2563
Saksnummerinformasjon ePhorte
Plannavn Sandnesheia boligområde
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.11.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1002
Opprinnelig planid 201406
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 26.10.2015
Frist for uttalelse til planprogram 23.11.2015
Vedtatt planprogram 21.01.2016
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.02.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 16.03.2019 / 11.05.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.11.2019
Kunngjøring av planvedtak 07.12.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 4205-201406 ME2 Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 4205-201406 Planbeskrivelse.pdf  
  Vedtak 4205-201406 Vedtak.pdf  
  Bestemmelser 4205-201406 Bestemmelser.pdf  
  Arealplankart 4205-201406 Kart.pdf Plankartet er erstattet med nytt ved reguleringsendring vedtatt 16.11.21.
Andre dokumenter Rapport 4205-201406 Skolevei.pdf  
  Illustrasjon 4205-201406 Illustrasjoner.pdf  
  Planprogram 4205-201406 Planprogram.pdf  
  Rapport 4205-201406 Arkeologisk reg.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 4205-201406 ROS.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
17.04.2020 2020 / 7265 Public360 Kun innhold Koordinering av løsninger i forhold til E39 tilførselsvei. Endret GN9 og GN10 til LL1. Justert hensynssone for naturverdier ved sørlig tunnelmunning Delegert myndighet Vedtak
Arealplankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
 
X: Y:
16.11.2021 21 / 5848     Endring i rekkefølgekrav om g/s-vei til barnehagetomta. Ytterligere to delområder regulert med kombinert formål, inkludert mindre tekniske justeringer.   Vedtak
Arealplankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
21.05.2021 2021 / 2075 P360 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan 47/2. Grovplanering av boligområdet B8 §§ 4.5 og 5.1   Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6434213,51 Y: 411554,92
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
26.03.2019 0 / 0 202/7265 Statens Vegvesen Transport (veg, bane, luft, sjø) Trukket/Uaktuell Trukket etter reguleringsendring vedtatt 17.04.20.    
X: 0 Y: 0
NGO-akse II, NGO1948, Gauss-Krüger
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
20.02.2018 0 / 0   Dokumenter til Planutvalgets møte 14.02.18 og vedtak. Vedtak
Bestemmelser
Arealplankart
Planbeskrivelse
 
X: 0 Y: 0
13.02.2019 0 / 0   Dokumenter til Planutvalgets møte 27.02.19 Planbeskrivelse
Bestemmelser
Arealplankart
Illustrasjon
Rapport
 
X: 0 Y: 0
12.03.2019 0 / 0   Dokumenter til offentlig ettersyn i perioden 16.03.19 - 11.05.19. Vedtak
Arealplankart
Illustrasjon
Bestemmelser
Planbeskrivelse
 
X: 0 Y: 0