Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4205_201803
Administrativ enhet 4205
Planident 201803
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 14818
Saksnummerinformasjon Public 360
Plannavn Helsehus i Lindesnes, Orelunden
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 09.11.2020
Kunngjøring av planarbeid 25.11.2020
Frist for uttalelse til planprogram 21.01.2021
Vedtatt planprogram 03.03.2021
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Planprogram 201803 Planprogram.pdf