Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4205_201817
Administrativ enhet 4205
Planident 201817
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 2799
Saksnummerinformasjon 2018/591 ephorte
Plannavn E39 Mandal - Lyngdal øst
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.04.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1002
Opprinnelig planid 201817
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 4205-201817 Kart MA01.pdf  
  Arealplankart 4205-201817 Kart MA02.pdf  
  Bestemmelser 4205-201817 Bestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse 4205-201817 Planbeskrivelse.pdf  
  Vedtak 4205-201817 Vedtak.pdf  
Andre dokumenter Diverse 4205-201817 Teknisk justering.pdf Teknisk justering av plankartet, MA01, der plangrensen tilpasses endring av Detaljregulering for E39 Mandal øst – Grispsland, PlanID201810, vedtatt 27.03.2020
  Konsekvensutredning 201817 KU Hovedrapport.pdf  
  Kart 201817 KU Hovedrapport VEDLEGG Kart.pdf  
  Rapport 201817 Sammenligningsrapport.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201817 ROS analyse.pdf  
  Rapport 201817 Landskapsbilde.pdf  
  Rapport 201817 Friluftsliv_by og bygdeliv.pdf  
  Rapport 201817 Naturmangfold.pdf  
  Rapport 201817 Kulturarv.pdf  
  Rapport 201817 Naturressurser.pdf  
  Rapport 201817 Prissatte konsekvenser.pdf  
  Rapport 201817 Trafikale konsekvenser.pdf  
  Rapport 201817 Støy.pdf  
  Rapport 201817 Luftforurensning.pdf  
  Rapport 201817 Klimagassutslipp.pdf  
  Rapport 201817 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse.pdf  
  Rapport 201817 Tillleggsutredning Drikkevann.pdf  
  Rapport 201817 Tillleggsutredning E39 med vei til Spangereid.pdf  
  Rapport 201817 Estetisk veileder.pdf  
  Rapport 201817 YM plan (1).pdf  
  Rapport 201817 YM plan VEDLEGG.pdf  
  Rapport 201817 Supleringsnotat til fagrapport Naturmangfold.pdf  
  Rapport 201817 Spredning av fiskearten sørv i drikkevann i Mandal Kommune.pdf