Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4225_201707
Administrativ enhet 4225
Planident 201707
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 3741
Plannavn Reguleringsendring del av Bergesletta - Helsehus
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.05.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1032
Opprinnelig planid 200301
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.12.2017
Kunngjøring av planarbeid 18.11.2017
Frist for uttalelse til planprogram 17.12.2017
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.03.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 17.03.2018 / 30.04.2018
2. gangs behandling 23.05.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 24.05.2018
Kunngjøring av planvedtak 20.06.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser rev. 30.05.18, sign..pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Vedtak KS 24.05.2018.pdf  
  Arealplankart planid 201707 Reguleringsplan kart - Signert.pdf  
Andre dokumenter SOSI-fil Plankart_Lyngdal_helsehus_v7_.sos  
  Planbeskrivelse Helsehus Bergesletta - Planbeskrivelse1.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
25.02.2020 2019 / 116     endring bestemmelse § 6.6. Ingen endringer i plankartet   Vedtak
Bestemmelser
 
X: Y:
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
17.11.2017 2017 / 3741   Melding om oppstart av reguleringsendring på Bergesletta - detaljreguleringsplan for Helsehus. Kunngjøringsperiode 18.11.2017 - 17.12.2017. Innstilling (saksfremlegg) Forslag til reguleringsendring Helsehus på Bergesletta
Illustrasjon Kartskisse
 
X: 0 Y: 0
16.03.2018 2017 / 3741   1. gangs offentlig ettersyn. Høringsperiode: 17.03.-30.04.2018 Bestemmelser
Planbeskrivelse
Arealplankart
Vedtak
 
X: 0 Y: 0
16.03.2018 2017 / 3741   Rammesøknad Diverse
Diverse
Diverse
Arealplankart
Utforming
Utforming
Utforming
Utforming
Utforming
Utforming
Utforming
Utforming
Diverse
Utforming
 
X: 0 Y: 0
21.06.2018 2017 / 3741   Kunngjøring av vedtatt plan i perioden: 20.06.2018 - 11.07.2018.    
X: 0 Y: 0