Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4225_201805
Administrativ enhet 4225
Planident 201805
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 0 / 0
Plannavn Områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.03.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Manglende registrering
Opprinnelig administrativenhet 1032
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser ReguleringsbestemmelserE39Lyngdal Øst.pdf Vedtatt 26.03.20
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift Endelig behandling - Områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal -Lyngdal Øst) PlanID 201805.docx  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf  
  Arealplankart Plankart del 1.pdf Vedtatt 26.03.20
  Arealplankart Plankart del 2.pdf Vedtatt 26.03.20
  Konsekvensutredning KU hovedrapport.pdf  
  Kart Tiltakskart - trasevalg-Vedlegg til KU hovedrapport.pdf Vedlegg til KU hovedrapport
Andre dokumenter Rapport Estetisk veileder.pdf  
  Rapport Friluftsliv - by og bygdeliv.pdf  
  Rapport Klimagassutslipp.pdf  
  Rapport Kulturarv.pdf  
  Rapport Landskapsbilde.pdf  
  Rapport Luftforurensning.pdf  
  Kart Vedlegg KU Fagrapport luftforurensning.pdf  
  Rapport Naturmangfold.pdf  
  Rapport Naturressurser.pdf  
  Rapport Plan-Ytre miljø.pdf  
  Diverse Vedlegg Ytre miljø.pdf Utfordring- tiltak - oppfølging
  Rapport Prissatte konsekvenser.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS analyse.pdf  
  Rapport Sammenligningsrapport KDP.pdf  
  Rapport Støy.pdf  
  Kart Støy -vedlegg.pdf  
  Kart Støykart Områdereg.pdf  
  Kart Støykart KDP.pdf  
  Rapport Trafikale konsekvenser.pdf  
  Rapport Trafikksikkerhetsmessig KU.pdf