Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4617_20170002
Administrativ enhet 4617
Planident 20170002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 1252
Plannavn Detaljreguleringsplan for gang-/sykkelveg FV 500 - Herøysundet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.09.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 14.06.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 05.09.2018
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 17.09.2020
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20170002_Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 20170002_Vedtak.pdf Vedtak endeleg godkjenning
Andre dokumenter Stadfestingsbrev 20170002_Varsel_om_oppstart1.pdf Varsel om oppstart
  Diverse 20170002_Barnetrakk_Rapport_20170704.pdf Barnetrakkregistrering, Bringedalsbygda oppvekstsenter
  Rapport 20170002_geotekniske_vurderingar_20171113.pdf Geotekniske vurderingar
  Diverse 20170002_innspel_ymplan_20180824.pdf Innspel til ytre miljø
  Rapport 20170002_Kulturhistoriske_registreringar.pdf Kulturhistoriske registreringar
  Diverse 20170002_Sidevalsnotat_20170706.pdf Notat for val av side
  Rapport 20170002_Stoyutgreiing_20180608.pdf Vegtrafikkstøy
  Kart 20170002_Tekniske_teikningar_20180826.pdf Tekniske teikningar
  Diverse 20170002_VA-rammeplan.pdf VA-rammeplan
  Planbeskrivelse 20170002_Planomtale.pdf  
  Illustrasjon 20170002_Illustrasjon.pdf  
  Arealplankart 20170002_Plankart_sør.pdf  
  Arealplankart 20170002_Plankart_midt.pdf  
  Arealplankart 20170002_Plankart_nord.pdf  
  Diverse 20170002_Plan_og_profilteikningar_hovudtrase.pdf Plan og profilteikningar, hovudtrase
  Diverse 20170002_Plan_og_profilteikningar_sekundærtrase.pdf Plan og profilteikningar, sekundærtrase
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Kvinnherad kommune
Utarbeidet av Multiconsult
Utarbeidet av Kvinnherad kommune