Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4617_20180004
Administrativ enhet 4617
Planident 20180004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 663
Plannavn Detaljregulering for fv. 551 Kroka - Sundal, 57/1 og 59/1 m.fl.
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.02.2021
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 31.10.2018
Kunngjøring av planarbeid 25.04.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 04.02.2020
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 20180004_Føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 20180004_Vedtak.pdf  
Andre dokumenter Diverse 20180004_Oppstartsmøtereferat.pdf Referat frå oppstartsmøtet
  Rapport 20180004_Revidert_rapport_Planforslag.pdf Revidert rapport - TS gjennomgang FV 500
  Arealplankart 20180004_Plankart.pdf  
  Planbeskrivelse 20180004_Planomtale.pdf  
  Diverse 20180004_Geologirapport.pdf Geologirapport
  Arealplankart 20180004_Plankart_geometri.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 20180004_ROS.pdf  
  Diverse 20180004_Teikninghefte.pdf Teikningshefte
  Diverse 20180004_VA-plan.pdf VA-plan