Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4617_20190006
Administrativ enhet 4617
Planident 20190006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 1179
Plannavn Detaljregulering for Børnes næringsområde, 134/34 m.fl.
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 28.06.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 20190006_Vedtak 9.6.20.DOCX Høyring og offentleg ettersyn
Andre dokumenter Arealplankart 20190006_Plangrense_20012020.pdf  
  Arealplankart 20190006_Plankart 27.3.2020.pdf  
  Bestemmelser 20190006_Føresegner 27.3.2020.pdf  
  Planbeskrivelse 20190006_Planomtale 3.4.2020.pdf  
  Diverse 20190006_VA-plan 2.4.2020, prinsippskisse.pdf Prinsippskisse VA-plan
  Diverse 20190006_Vegteikningar.pdf  
  Diverse 20190006_Merknadsskjema.pdf Innspel til planarbeidet
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
12.05.2020 2020 / 1195 2020/213 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon frå arealformål i gjeldande reguleringsplan. Kjøreveg og annan veggrunn Deling av eiendom Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6648037,46 Y: 323007,01
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84