Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4617_20200001
Administrativ enhet 4617
Planident 20200001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 71
Plannavn Detaljregulering for 241/38 m.fl. - Erslandsparken - Sandvoll
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 1224
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 16.01.2020
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 20200001_Vedtak 9.6.20.DOCX Høyring og offentleg ettersyn
Andre dokumenter Diverse 20200001_Varslingsbrev_Oppstart.pdf Melding om oppstart
  Kart 20200001_Planomriss.pdf  
  Arealplankart 20200001_Plankart 26.5.20.pdf  
  Bestemmelser 20200001_Føresegner 7.5.20.pdf  
  Planbeskrivelse 20200001_Planomtale 27.5.20.pdf  
  Diverse 20200001_VA-plan.pdf Leidningsplan
  Utforming 20200001_Plan og profil.pdf Vegteikningar
  Diverse 20200001_Merknadsskjema_Erslandsparken_07.05.20.DOC Innspel til planarbeidet
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Kvinnherad kommune
Utarbeidet av Kvinnherad kommune
Saksbehandler Anne Lise Næs