Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4617_20210001
Administrativ enhet 4617
Planident 20210001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2021 / 610
Plannavn Fv. 5028, Kaldestadvegen trafikksikring, 145/377, 146/97 m.fl.
Type Detaljregulering
Status Kun opprettet sak ( foreløpig ikke annonsert )
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 04.03.2021
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse 20210001_Oppstartsmøtereferat.pdf Referat frå oppstartsmøtet 04.03.2021
  Diverse 20210001_Planinitiativ.pdf Planinitiativ
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Vestland fylkeskommune
Forslagsstiller Rambøll AS
Saksbehandler Anne-Lise Næs