Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4619_2011001
Administrativ enhet 4619
Planident 2011001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Saksår / sekvensnummer 2006 / 127
Saksnummerinformasjon 06/127
Plannavn Kommuneplanen sin arealdel for Eidfjord kommune 2011-2022
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.03.2011
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1232
Opprinnelig planid 2011001
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 11.12.2006
Offentlig ettersyn - fra / til 12.11.2007 / 20.05.2010
Endelig planvedtak 28.03.2011
Kunngjøring av planvedtak 29.03.2011
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2011001_GjeldandeFøresegner.pdf Føresegner trekt ut i frå tekstdelen til kommuneplanen.
Vedtaksdokumenter Bestemmelser 2011001_Føresegner.pdf  
  Vedtak 2011001_Vedtak.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_hele.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_ØvreEidfj.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_Viveli.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_Sysendalen.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_Simadal.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_Halne.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_Erdal.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_Eidfj.pdf  
  Kart 2011001_Komplankart_BuBrimnes.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
18.12.2006 2006 / 645 06/645-7   KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6       Vedtak
 
X: 6699660,67 Y: 404495,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.04.2010 2010 / 95 10/95-8   Arealbruk kommune(del)plan       Vedtak
Kart
 
X: Y:
03.09.2012 2012 / 617 12/617   Arealbruk kommune(del)plan       Vedtak
Klage
Klage
Vedtak
Vedtak
 
X: 6698278,847 Y: 403083,724
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.10.2013 2013 / 626 13/626-2   PBL Oppsetjing av reflektor i LNF-område på Øktarnuten     Vedtak
Kart
 
X: Y:
17.03.2014 2014 / 123 14/123-3   Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon frå arealdelen i kommunaplanen, etablering av oppdrettsanlegg.     Vedtak
 
X: Y:
17.03.2014 2014 / 106 14/106-3   Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen for etablering av oppdrettslokalitetar for laks i Eidfjorden     Vedtak
 
X: Y:
28.07.2014 2014 / 472 14/472   PBL og tilhørende forskrift, vedtekt       Kart
Vedtak
 
X: 6692262,392 Y: 412629,499
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
26.02.2018 2017 / 180 17/180-7   PBL Dispensasjon til å byggja bru over Veig, gnr. 15, bnr. 2 - Viveli     Vedtak Dispensasjon til å byggja bru over Veig, gnr. 15, bnr. 2 - Viveli
Kart
Kart
 
X: 6691277,563 Y: 397767,127
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
11.06.2018 2017 / 690 17/690-10   Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon frå forbodet mot tiltak i 100 metersbeltet langs vassdrag i kommuneplanen sin arealdel for å fjerna restane av det gamle naustet på gbnr 28/2 og føra opp nytt på same staden, jf. pbl § 19-2.     Vedtak
Kart
 
X: 6703069,14 Y: 406340,56
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2018 2018 / 400 18/400-2   Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for endra plassering av målestasjon.     Vedtak
Kart
 
X: 6694986,67 Y: 412177,15
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.03.2019 2018 / 784   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Innvilga dispensasjon for å leggja VA-trasè. Avslegen dispensasjon for tilbygg.   Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
 
X: 6698553,26 Y: 404385,65
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.05.2019 2018 / 784   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon frå 100 meters beltet langs sjø og vassdrag, gnr. 18 bnr. 143 100 meters beltet langs sjø og vassdrag for gnr. 18 bnr. 143 Tilbygg Vedtak
 
X: 6698560,17 Y: 404381,4
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2019 2019 / 416   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon for å føra opp tilbygg til einebustad. 100-meterssona langs Veig Tilbygg Vedtak
 
X: 6698971,11 Y: 396728,29
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.09.2019 2019 / 509     Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon til oppføring av nytt uthus Pkt. 6.1 i føresegner   Vedtak Saksframlegg med påført vedtak etter handsaming i FSK
 
X: 6699606,67 Y: 397030,11
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
23.09.2019 2019 / 249     Arealbruk kommune(del)plan Omreiing, endra bruk og fasade på eksisterande kafèbygg på Brimnes ferjekai. Dispensasjon frå LNF-føremålet i kommuneplanen sin arealdel og frå forbodet mot tiltak i strandsona. Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
 
X: 6705707,18 Y: 384993,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.10.2019 2019 / 390   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Utskifting av antennemast ved Rembesdalsdammen. LNF-formål og forbod mot tiltak i 100-meterssona langs Simadalselva. Konstruksjon Vedtak
 
X: 6710607,04 Y: 404572,84
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.11.2019 2019 / 429     Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Oppføring av naust Byggjeforbod i 100-metersbeltet langs vassdrag.   Vedtak Dispensasjon til å føra opp nytt naust innanfor 100-metersbeltet langs vassdrag.
 
X: 6702887,53 Y: 405822,8
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.01.2020 2019 / 686   Godkjent Sikrings-, støy- og faresone $ 11-8 bokst a Dispensasjon til å etablera heilårsbru over Berdøla i Berastøl. Omsynssone rundt vassdrag   Vedtak Vedtak om dispensasjon til å etablera heilårsbru i Berastøl.
 
X: 6693235,33 Y: 400659,98
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84