Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4619_2014002
Administrativ enhet 4619
Planident 2014002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 374
Saksnummerinformasjon 13/374
Plannavn Kommunedelplan for Sysendalen
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.04.2019
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1232
Opprinnelig planid 2014002
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 19.05.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 12.05.2014 / 01.08.2014
Endelig planvedtak 09.04.2019
Kunngjøring av planvedtak 05.06.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2014002_gjeldande_føresegner_signerte.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2014002_Vedtak.pdf Endeleg avgjerd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  Planbeskrivelse 2014002_Planomtale.pdf  
  Arealplankart 2014002_hovudkart.pdf  
  Arealplankart 2014002_fareområder.pdf  
  Arealplankart 2014002_bevaring.pdf  
  Bestemmelser 2014002_føresegner.pdf  
Andre dokumenter Vedtak Vedtak_KMD20190409.pdf Vedtak fatta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Diverse Presisering_vedtak_KMD20190507.pdf Presisering av vedtak fatta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
02.03.2020 2018 / 728   Bestemmelsene Endring av VA-føresegner. Kommunestyret Vedtak Saksframlegg med påført vedtak.
Bestemmelser
Diverse Merknadar til forslag til endra VA-føresegner
 
X: Y:
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
13.05.2019 2018 / 784   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag   100 metersbeltet langs sjø- og vassdrag Tilbygg Vedtak
 
X: 6698552,2 Y: 404387,24
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.06.2019 2019 / 244   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Dispensasjon frå forbodet mot tiltak i 100meterssona langs Bjoreio og LNF-område for å byggja terrasse. 100metersona og LNF-formål   Vedtak Formannskapsvedtak
Kart Situasjonskart frå søknad.
 
X: 6698175,52 Y: 406535,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.05.2020 2020 / 324     Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Løyve til å føra opp tilbygg til fritidsbustad. 100 meterssona langs Bjoreio, føresegn om arealavgrensing.   Vedtak
 
X: 6699135,83 Y: 404158,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.06.2020 2020 / 324     KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Løyve til legging av jordkabel i LNF i samband med Storlia kraftverk LNF   Vedtak
Kart
 
X: 6695973,48 Y: 411110,99
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84