Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4619_2015002
Administrativ enhet 4619
Planident 2015002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 759
Saksnummerinformasjon 15/759
Plannavn Detaljplan for Eidfjord Resort
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 18.07.2019
Kunngjøring av planarbeid 01.08.2019
Frist for uttalelse til planprogram 23.01.2020
Vedtatt planprogram 05.02.2020
Komplett planforslag mottatt 16.06.2020
1. gangs behandling 19.08.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 28.08.2020 / 09.10.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 5136850-Eidfjord Resort-Planomtale_2020-07-31.pdf Planbeskrivelse/planomtale
  Bestemmelser 5136850-Føresegner-Eidfjord Resort_forslag_rev01_2020-06-16.pdf Planbestemmelser/planføresegner
  Arealplankart 2020-06-16-Plankartkart 2500-A0.pdf Plankart 1:2500
  Kart 2020-06-16-Detaljkart Nord 1000-A0.pdf Detaljkart med utsnitt nord i planområdet.
  Kart 2020-06-16-Detaljkart SørVest1000-A0.pdf Detaljkart med utsnitt sørvest i planområdet.
  Kart 2020-06-16-Detaljkart SørAust1200-A0.pdf Detaljkart med utsnitt søraust i planområdet.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020-05-06_RD03_ROS Eidfjord Resort_V002.pdf ROS-analyse
  Rapport 2020-03-13_5136850_villreinutredning_eidfjord_resort_C01.pdf Analyse av verknadar for villrein
  Konsekvensutredning 2020-02-04_Eidfjord resort- friluftsliv B01.pdf Fagrapport friluftsliv
  Konsekvensutredning 2020-01-17_3020 KU_myrer_naturmangfold_Eidfjord resort_endelig.pdf Konsekvensutgreiing for naturmangfald
  Diverse 2020-03-13_Vurdering_naturmangfold_myr_Eidfjord_resort.pdf Inngrep i myr og vurdering i henhold til natumangfaldlova
  Diverse 2020-02-14_Notat_Flomkartlegging - Eidfjord Resort_D02.pdf Flaumvurdering, Sysendalen og utbyggingsområdet vest for Drøllstølsbekken
  Diverse 2020-01-14_RA-INGGEO-J01. Skredfarevurdering av alpin-skianlegg, Eidfjord kommune .pdf Skredfarevurdering av alpin-/skianlegg
  Diverse 2019-10-11_5136850 Eidfjord Resort - Hydrologi.pdf Avrenningsforhold frå utbyggingsområde vest for Drøllstølsbekken
  Illustrasjon 2020-05-06_Eidfjord Resort_ Masterplan_Teikningshefte.pdf Teikningshefte, masterplan for Eidfjord Resort
  Vedtak 1. gongsbehandling av detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort.pdf Vedtak i FSK om høyring og offentleg ettersyn av planforslaget.
Andre dokumenter Diverse Referat oppstartmøte.pdf  
  Planprogram Revidert planprogram for Eidfjord Resort.pdf Planprogram fastsett i FSK
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ivan Løvheim
Utarbeidet av Katrine Myklatun
Saksbehandler Katrine Helle Midtbø