Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4619_2018002
Administrativ enhet 4619
Planident 2018002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 673
Saksnummerinformasjon 2018/673-3
Plannavn Detaljplan for Maursetparken, gnr 17 bnr. 207 og 208
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 02.10.2018
Kunngjøring av planarbeid 18.08.2020
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 18.10.2021
1. gangs behandling 04.05.2022
Offentlig ettersyn - fra / til 18.05.2022 / 01.07.2022
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Mats A. Mastervik
Saksbehandler Rebecka Friis