Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4619_2019004
Administrativ enhet 4619
Planident 2019004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 788
Plannavn Detaljreguleringsplan for Garen gbnr. 18/286
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 22.11.2019
Kunngjøring av planarbeid 03.12.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.05.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 19.06.2020 / 07.08.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak Saksframlegg - 1. gongsbehandling av detaljreguleringsplan for Garen gbnr. 18286.pdf Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn.
  Planbeskrivelse Planomtale.pdf Forslag lagt ut på høyring.
  Bestemmelser Reguleringsføresegner.pdf Forslag lagt ut på høyring.
  Arealplankart Revidert plankart over detaljregulering på Garen, gnr. 18, bnr. 286.pdf Forslag lagt ut på høyring.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf  
Andre dokumenter Diverse Referat etter oppstartsmøte .pdf  
  Diverse Planinitiativ.pdf  
  Diverse Varslingsbrev.pdf  
  Diverse Varslingskart.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Sveinung Hylland
Utarbeidet av Allan Hjorth Jørgensen
Saksbehandler Åsmund Aarsand