Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4619_2019004
Administrativ enhet 4619
Planident 2019004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 788
Plannavn Detaljreguleringsplan for Garen gbnr. 18/286
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.08.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 22.11.2019
Kunngjøring av planarbeid 03.12.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.05.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 19.06.2020 / 07.08.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.08.2020
Kunngjøring av planvedtak 11.09.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Reguleringsføresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Planomtale.pdf  
  Bestemmelser Reguleringsføresegner.pdf  
  Arealplankart Revidert plankart over detaljregulering på Garen, gnr. 18, bnr. 286.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf  
  Vedtak Slutthandsaming av detaljreguleringsplan for Garen - Gnr. 18, bnr. 286.pdf Saksframlegg med vedtak, sluttbehandling.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Sveinung Hylland
Utarbeidet av Allan Hjorth Jørgensen
Saksbehandler Åsmund Aarsand
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2005011 Garen