Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4621_12352012011
Administrativ enhet 4621
Planident 12352012011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 12 / 1070
Saksnummerinformasjon 12/1070
Plannavn Kårdal hyttegrend
Type Detaljregulering
Status Utgått/Erstattet
Ikrafttredelsesdato 18.09.2014
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 1235
Opprinnelig planid 2012011
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 14.09.2012
Kunngjøring av planarbeid 06.10.2012
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.05.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 25.05.2013 / 08.07.2013
2. gangs behandling 11.09.2014
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 18.09.2014
Kunngjøring av planvedtak 27.09.2014
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
123508012 Mjølfjell - Kårdal
Planen blir erstattet helt av
Planid Plannavn
2021002 Kårdal hyttegrend-reguleringsendring