Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 4623_1242201001
Administrativ enhet 4623
Planident 1242201001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2010 / 1
Plannavn Områdereguleringsplan Bjørkheim
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 20.06.2012
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 1242
Opprinnelig planid 1242201001
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Føresegner.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse planskildring_bjoerkheimsomraadet_etter_vedtak_20-06-2013.pdf