Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 4647_20200025
Administrativ enhet 4647
Planident 20200025
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2021 / 10
Saksnummerinformasjon KST-010/21
Plannavn Skudeløken
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.02.2021
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 20.11.2019
Kunngjøring av planarbeid 31.12.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 26.05.2020
1. gangs behandling 10.09.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 21.09.2020 / 01.11.2020
2. gangs behandling 11.02.2021
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 18.02.2021
Kunngjøring av planvedtak 22.02.2021
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 4647-20200025-Gjeldande-føresegner.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Plankart_4647-20200025_pb.pdf  
  Diverse Plankart_4647-20200025_pb_flyfoto.pdf  
  Arealplankart Plankart_4647-20200025_ub.pdf  
  Diverse Plankart_4647-20200025_ub_flyfoto.pdf  
  Bestemmelser 4647-20200025-Føresegner.pdf  
  Vedtak Saksutgreiing_4647-20200025.pdf  
Andre dokumenter Illustrasjon Illustrasjonsplan_4647-20200025.pdf  
  Planbeskrivelse Planskildring_4647-20200025.pdf  
  Diverse Rammeplan-VA_4647-20200025.pdf  
  Diverse Rammeplan-VA-vedlegg_4647-20200025.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS_4647-20200025.pdf  
  Rapport Skjøtselsplan-Løken_4647-20200025.pdf  
  Rapport Støyfaglig-utredning_4647-20200025.pdf  
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
23.07.2021 2021 / 3877 21/3877 Kun innhold Endringa gjeld i hovudsak å flytte ein del av trasé for gangveg o_GT1 og mindre endring av maks høgder angitt i gjeldande plankart- og føresegn. Delegert myndighet Vedtak Flytte ein del av trasé for gangveg o_GT1 og mindre endring av maks høgder.
Arealplankart Plankart
  Vis i kart (+)
X: 6817902,49 Y: 332209,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
143220190014 Indre Øyrane